Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

O obniżenie wymiaru czasu pracy może ubiegać się pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego który legitymuje się co najmniej 6 miesięcznym okresem zatrudnienia. Do wymaganego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców. Przy ustalaniu tego okresu nie mają znaczenia przerwy w zatrudnieniu, sposób ustania stosunku pracy oraz nie jest wymagane aby pracownik w tym okresie świadczył pracę tj. mógł przebywać np. na zwolnieniu chorobowym, urlopie macierzyńskim.

 

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest  obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Kodeks pracy nie określa wymiaru etatu w jakim ma być świadczona praca, mówi jedynie, że wymiar czasu pracy nie może być niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy tj. 1/2 etatu. Pracownik może wnioskować o obniżenie mu etatu np. do 3 / 4 lub 2 / 3 etatu. Jeżeli pracownik zawnioskuje o obniżenie etatu do 1 / 4 pracodawca ma prawo wniosek odrzucić.

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

 

Ochrona stosunku pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

 

Ważne. Ochrona stosunku pracy obowiązuje od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, a nie od dnia rozpoczęcia pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednak w przypadku złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy już po dokonaniu przez pracodawcę czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiąże się w terminie wynikającym z tej czynności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz