Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń ZUS ZWUA

Wyrejestrowania z ubezpieczeń płatnik składek dokonuje na formularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Jak liczyć termin 7 dniowy na wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń? Przykład: Pracownik był zatrudniony do 31.10.2017r. termin na wyrejestrowanie z ubezpieczeń upływa 7.11.2017r. przy czym jest to ostatni dzień na złożenie formularza wyrejestrowującego.

Jak wypełnić formularz ZUS ZWUA?

I. Dane organizacyjne

W przypadku wyrejestrowania pracownika, wypełniamy pole 01 wpisując „X”

 

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek, w tym bloku wpisujemy dane takie same jak w raportach miesięcznych które składamy co miesiąc do ZUS (np.: RCA, RZA, RSA) lub w deklaracji rozliczeniowej DRA

 

III. Dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.

W bloku III wpisujemy dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń zgodne z danymi ze zgłoszenia do ubezpieczeń z formularza ZUS ZUA.

 

IV. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W polu 01 wpisujemy kod zgodny ze zgłoszeniem do ubezpieczeń na formularzu ZUA lub ZZA

W polu 02 wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń wpisujemy  następny dzień po dniu, w którym ustał stosunek pracy. Przykład: Pracownik który był zatrudniony do 31.10.2017r. powinien zostać wyrejestrowany z datą od kiedy już nie podlega ubezpieczeniom tj. od 01.11.2017r.

W polu 03 wpisujemy kod przyczyny wyrejestrowania.

 

Kody przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń

100 ustanie tytułu ubezpieczenia/ubezpieczeń,

500 zgon osoby ubezpieczonej,

600 inna przyczyna wyrejestrowania, (np. przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia),

700 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

800 wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23′ Kodeksu pracy.

 

 

V. Oświadczenie płatnika składek, VI. Oświadczenie osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń

W bloku V w polu 01 wpisujemy datę wypełnienia formularza w polu 02 podpis płatnika składek (Pracodawcy) lub osoby upoważnionej, w polu 03 pieczątka płatnika. W bloku VI w polu 01 podpis składa  wyrejestrowywany Pracownik Jan Kowalski.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o