Najnowsze artykuły

Wymiar urlopu na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia...

Świadczenie rehabilitacyjne w świad...

Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 5 pkt 13 świadectwa pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zaliczamy do okresu nieskładkowego. Okresy nieskładkowe wymienione zostały...

Ograniczenie podstawy wymiaru zasił...

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając...

Terminy wystawiania zwolnień lekars...

Zaświadczenie lekarskie co do zasady może być wystawione od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Ile dni wstecz i ile dni do przodu lekarz  może zapisać okres orzeczonej...

Umowa o pracę na piśmie przed rozpo...

Zgodnie z art. 29 § 2. Umowę o prace zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do...