Najnowsze artykuły

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Urlop wypoczynkowy po urlopie macie...

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wnioskiem pracownika pod warunkiem, że między ostatnim dniem...

Wysokość wynagrodzenia po urlopie w...

Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego lub jego części do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym...

Wysokość wynagrodzenia po urlopie m...

Zgodnie z art. 1832  Kodeksu pracy pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku po zakończeniu: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu...

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Wymiar urlopu rodzicielskiego: do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Po zmianie przepisów od 2 stycznia 2016 r. dodatkowy urlop...

Zawartość wniosku o urlop wychowawc...

Termin złożenia wniosku Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu,...