Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ).

Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma charakter jednorazowy (art. 92§ 2 Kodeksu pracy)  co za tym idzie, konsekwencją nie umieszczenia tej informacji w świadectwie pracy może być ponowne wypłacenie odprawy w kolejnym zatrudnieniu przez kolejnego pracodawcę.

Zgodnie z art. 92§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Print Friendly

Przeczytaj również

Zawartość świadectwa pracy
views 1
W świadectwie pracy zamieszczamy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1)...
Urlop ojcowski w świadectwie pracy
views 3
Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pob...
Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego w świ...
views 3
Możliwe są dwa sposoby ujęcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie dodatkowym. Oba sposoby ustalania urlopu ...
Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
views 19
   art. 30 § 1 pkt 1 - na mocy porozumienia stron,  art. 30 § 1 pkt 2 -  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedze...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz