PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, z reguły wypełnia się je razem z innymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia.
Oświadczenie to obowiązuje na dany rok podatkowy oraz na lata następne, jeżeli stan faktyczny określony w oświadczeniu nie uległ zmianie, nie ma potrzeby składania go po raz kolejny na początku każdego nowego roku podatkowego u tego samego pracodawcy.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 updof pracownik określa płatnika jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej w przypadku gdy:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

3) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

4) nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust 3 ustawy, tj. od dochodów:

  • z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,
  • z najmu lub dzierżawy;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

 

Zakład pracy nie pomniejsza zaliczki na podatek dochodowy jeżeli pracownik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

 

Gdy pracownik ma dwie umowy o pracę

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców, może złożyć oświadczenie (Pit-2), tylko w jednym zakładzie pracy, zazwyczaj jest to pierwszy zakład pracy w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Oświadczenie pracownika Pit-2 przechowujemy w części „B” akt osobowych

 

Wzór oświadczenia PIT -2 do pobrania TUTAJ

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Print Friendly

Przeczytaj również

Jakich danych osobowych może żądać pracodawca od p...
views 2
Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) nazwisko, imiona rodziców...
Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu do ubezpieczeń...
views 3
Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. W ...
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
views 1
Dokumentację pracowniczą przechowujemy po ustaniu zatrudnienia przez liczbę lat wskazaną w przepisach, licząc od dnia wystawienia ostatniego dokumentu...
Akta osobowe pracownika
views 3
Dokumentacja pracownicza, oraz prowadzenie akt osobowych pracowników – zmiany od 2016 r. Kolorem zielonym zaznaczyłam zmiany obowiązujące od 02.01....

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz