Testowa

377

XIII Przepisy końcowe

Test składa się z 5 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 5

W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy:

2 / 5

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, szczególne uprawnienia związane ze stosunkiem pracy osób powołanych do czynnej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby normują przepisy:

3 / 5

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w:

4 / 5

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę nakładczą, ze zmianami wynikającymi z odmiennych warunków wykonywania tej pracy określi:

5 / 5

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności, pracodawca jest obowiązany przydzielać:

Your score is

The average score is 74%

0%