Wzory dokumentów
Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
13144
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje od dnia 04.05.2019r.
1981
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
11800
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje od 04.05.2019r.
1877
doc Umowa o pracę wzór obowiązuje od 22.02.2016
6285
doc Informacja do PIP o zawarciu umowy terminowej. Kodeks pracy art. 25(1) § 5. Obowiązuje od 22.02.2016r.
833
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
8264
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje do 31.12.2019
10073
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje od 01.01.2020r.
321
doc Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym NIP/PESEL
10174
doc Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
8487
doc Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.
3179
doc Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stawka zaliczki 18% i dodatkowe pomniejszenie zaliczki o kwotę 46,33)
3078
doc Oświadczenie uprawniające pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg niższej stopy procentowej: 18% zamiast 32%
2013
doc Wniosek uprawniający pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg wyższej stopy procentowej 32% zamiast 18%
1248
doc Oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek od uzyskiwanych przychodów przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia. Obowiązuje od 01.08.2019r.
1184
doc Wniosek o obliczanie i pobieranie od dochodów uzyskanych od 1.10 do 31.12.2019 zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17,75%
299
doc Oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy o uzyskiwanych dodatkowych przychodach powodujących obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
672
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
2641
pdf Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto. Obowiązuje do 31.12.2018r
8881
doc Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych lub na konto bankowe. Obowiązuje od 01.01.2019r.
5133
doc Informacja o przekształceniu umowy na czas nieokreślony (limit 33+3)
1998
doc Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
2711
pdf Wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/okolicznościowy/opieki nad dzieckiem
10585
doc Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na podstawie art. 151(2) § 1 K.p.
227
doc Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę (art. 37 Kodeksu pracy)
508
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
25720
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
21640
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
17338
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
3391
doc Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
677
doc Wniosek o urlop ojcowski
2329
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
2898
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
3559
doc Oświadczenie o wycofaniu złożonego wniosku o urlop wychowawczy. Oświadczenie składane przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego
373
doc Oświadczenie o rezygnacji z już rozpoczętego urlopu wychowawczego
302
doc Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
1710
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 07.09.2019r. Zmiana z 7 na 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, czytaj pouczenie.
487
doc Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
2902
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
3983
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na podstawie art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy
4874
doc Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy
1826
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
36363
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.06.2017r do 03.05.2019r
10196
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 04.05.2019 do 06.09.2019r. (zmiana dot.: usunięcia informacji o imionach rodziców)
1361
doc Upoważnienie do odbioru świadectwa pracy
846
doc Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
1956
doc Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
1483
doc Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
1021
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
1024
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
1101
doc Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - dyscyplinarnie
793
doc Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika są obowiązani do przekazania informacji PIT-11 podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu w terminie 14 dni od złożenia tego wniosku.
1017
doc Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
2684
doc Informacja o kwocie pobranych składek ZUS od przychodów z umów nie przekraczających 200 zł, które to składki podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym.
882
doc Kara nagany 12235
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
5093
doc Lista obecności 5690
pdf Plan urlopów 4397
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
4710
doc Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
4935
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
1299
pdf Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
1656
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
1046
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
4526
pdf ZUS Z-3 dla pracownika
1993
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
826
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
1826
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
1028
pdf ZAS - 53 do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia, celem wypłaty zasiłku przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53(wniosek o zasiłek chorobowy)
1392
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
1187
pdf Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
1266
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
804
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
889
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
1256
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
930
pdf ZAP-3 Zgłoszenie lub aktualizacja np. nr rachunku bankowego w US do zwrotu nadpłaty z zeznania podatkowego
950