Wzory dokumentów
Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
14468
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje od dnia 04.05.2019r.
3442
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
12762
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje od 04.05.2019r.
3270
doc Umowa o pracę wzór obowiązuje od 22.02.2016
7177
doc Informacja do PIP o zawarciu umowy terminowej. Kodeks pracy art. 25(1) § 5. Obowiązuje od 22.02.2016r.
1651
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
9431
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje od 01.01.2020r.
2036
doc Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym NIP/PESEL
11393
doc Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
10005
doc Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.
3756
doc Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stawka zaliczki 18% i dodatkowe pomniejszenie zaliczki o kwotę 46,33)
3789
doc Oświadczenie uprawniające pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg niższej stopy procentowej: 18% zamiast 32%
2574
doc Wniosek uprawniający pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg wyższej stopy procentowej 32% zamiast 18%
1712
doc Oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek od uzyskiwanych przychodów przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia. Obowiązuje od 01.08.2019r.
1941
doc Wniosek o obliczanie i pobieranie od dochodów uzyskanych od 1.10 do 31.12.2019 zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17,75%
688
doc Oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy o uzyskiwanych dodatkowych przychodach powodujących obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
1412
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
3179
doc Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych lub na konto bankowe. Obowiązuje od 01.01.2019r.
6730
pdf Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto. Obowiązuje do 31.12.2018r
9967
doc Informacja o przekształceniu umowy na czas nieokreślony (limit 33+3)
2639
doc Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
3200
pdf Wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/okolicznościowy/opieki nad dzieckiem
11806
doc Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na podstawie art. 151(2) § 1 K.p.
765
doc Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę (art. 37 Kodeksu pracy)
1144
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
23684
doc Zaświadczenie dla celów wypłaty utraconego zarobku w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka
292
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
28474
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
18625
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
4169
doc Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
1036
doc Wniosek o urlop ojcowski
2859
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
3484
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
4356
doc Oświadczenie o wycofaniu złożonego wniosku o urlop wychowawczy. Oświadczenie składane przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego
1198
doc Oświadczenie o rezygnacji z już rozpoczętego urlopu wychowawczego
769
doc Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
2104
doc Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
3461
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
4698
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na podstawie art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy
5279
doc Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy
2490
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
36937
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 07.09.2019r. Zmiana z 7 na 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, czytaj pouczenie.
1056
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 04.05.2019 do 06.09.2019r. (zmiana dot.: usunięcia informacji o imionach rodziców)
1767
doc Upoważnienie do odbioru świadectwa pracy
1224
doc Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
2389
doc Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
2103
doc Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
1568
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
1638
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
1607
doc Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - dyscyplinarnie
1222
doc Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika są obowiązani do przekazania informacji PIT-11 podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu w terminie 14 dni od złożenia tego wniosku.
1405
doc Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
3232
doc Informacja o kwocie pobranych składek ZUS od przychodów z umów nie przekraczających 200 zł, które to składki podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym.
1207
doc Kara nagany 12715
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
5884
doc Lista obecności 6514
pdf Plan urlopów 5126
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
5474
doc Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
5856
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
1655
pdf Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
2019
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
1333
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
5255
pdf ZUS Z-3 dla pracownika
2520
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
1097
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
2320
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
1300
pdf ZAS - 53 do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia, celem wypłaty zasiłku przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53(wniosek o zasiłek chorobowy)
1957
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
1859
pdf Z-10 oświadczenie Z-10 wypełniamy jeżeli składamy o zasiłek chorobowy, lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia
1716
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
1107
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
1151
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
1628
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
1115
pdf ZAP-3 Zgłoszenie lub aktualizacja np. nr rachunku bankowego w US do zwrotu nadpłaty z zeznania podatkowego
1292