Wzory dokumentów
Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
7805
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika
7789
doc Umowa o pracę wzór obowiązuje od 22.02.2016
4124
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
4692
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
5757
doc Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym NIP/PESEL
5980
doc Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
4949
doc Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.
1126
doc Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stawka zaliczki 18% i dodatkowe pomniejszenie zaliczki o kwotę 46,33)
1166
doc Oświadczenie uprawniające pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg niższej stopy procentowej: 18% zamiast 32%
733
doc Wniosek uprawniający pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg wyższej stopy procentowej 32% zamiast 18%
494
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
1506
pdf Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto. Obowiązuje do 31.12.2018r
5625
doc Informacja o przekształceniu umowy na czas nieokreślony (limit 33+3)
316
doc Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
1594
doc Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
1792
pdf Wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/okolicznościowy/opieki nad dzieckiem
6729
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
16779
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
14605
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
11839
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
1978
doc Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
75
doc Wniosek o urlop ojcowski
1270
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
1713
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
1879
doc Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
988
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
1803
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na podstawie art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy
2555
doc Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy
211
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
24883
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.06.2017r. do nadal
6491
doc Upoważnienie do odbioru świadectwa pracy
101
doc Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
1199
doc Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
178
doc Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
119
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
127
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
145
doc Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - dyscyplinarnie
88
doc Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika są obowiązani do przekazania informacji PIT-11 podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu w terminie 14 dni od złożenia tego wniosku.
390
doc Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
1515
doc Informacja o kwocie pobranych składek ZUS od przychodów z umów nie przekraczających 200 zł, które to składki podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym.
315
doc Kara nagany 6932
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
2890
doc Lista obecności 3233
pdf Plan urlopów 2587
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
2741
doc Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
2717
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
798
pdf Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
982
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
674
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
2786
pdf ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem
1110
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
531
pdf ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego
437
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
1004
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
589
pdf Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
675
pdf ZAS - 53 do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia, celem wypłaty zasiłku przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53(wniosek o zasiłek chorobowy)
262
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
501
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
506
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
537
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
704
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
614
pdf ZAP-3 Zgłoszenie lub aktualizacja np. nr rachunku bankowego w US do zwrotu nadpłaty z zeznania podatkowego
586