Wzory dokumentów
Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
12542
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje od dnia 04.05.2019r.
1277
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
11425
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje od 04.05.2019r.
1193
doc Umowa o pracę wzór obowiązuje od 22.02.2016
5950
doc Informacja do PIP o zawarciu umowy terminowej. Kodeks pracy art. 25(1) § 5. Obowiązuje od 22.02.2016r.
517
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
7758
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
9488
doc Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym NIP/PESEL
9629
doc Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
7922
doc Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.
2845
doc Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stawka zaliczki 18% i dodatkowe pomniejszenie zaliczki o kwotę 46,33)
2810
doc Oświadczenie uprawniające pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg niższej stopy procentowej: 18% zamiast 32%
1794
doc Wniosek uprawniający pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg wyższej stopy procentowej 32% zamiast 18%
1118
doc Oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek od uzyskiwanych przychodów przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia. Obowiązuje od 01.08.2019r.
914
doc Wniosek o obliczanie i pobieranie od dochodów uzyskanych od 1.10 do 31.12.2019 zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17,75%
150
doc Oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy o uzyskiwanych dodatkowych przychodach powodujących obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
459
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
2468
pdf Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto. Obowiązuje do 31.12.2018r
8460
doc Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych lub na konto bankowe. Obowiązuje od 01.01.2019r.
4525
doc Informacja o przekształceniu umowy na czas nieokreślony (limit 33+3)
1720
doc Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
2534
pdf Wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/okolicznościowy/opieki nad dzieckiem
9913
doc Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na podstawie art. 151(2) § 1 K.p.
43
doc Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę (art. 37 Kodeksu pracy)
383
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
24157
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
20249
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
16477
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
3179
doc Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
588
doc Wniosek o urlop ojcowski
2176
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
2685
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
3294
doc Oświadczenie o wycofaniu złożonego wniosku o urlop wychowawczy. Oświadczenie składane przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego
167
doc Oświadczenie o rezygnacji z już rozpoczętego urlopu wychowawczego
181
doc Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
1596
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
3783
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na podstawie art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy
4601
doc Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy
1601
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
34776
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.06.2017r do 03.05.2019r
9908
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 04.05.2019 do 06.09.2019r. (zmiana dot.: usunięcia informacji o imionach rodziców)
1241
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 07.09.2019r. Zmiana z 7 na 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, czytaj pouczenie.
217
doc Upoważnienie do odbioru świadectwa pracy
720
doc Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
1828
doc Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
2733
doc Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
1275
doc Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
850
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
870
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
934
doc Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - dyscyplinarnie
676
doc Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika są obowiązani do przekazania informacji PIT-11 podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu w terminie 14 dni od złożenia tego wniosku.
910
doc Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
2496
doc Informacja o kwocie pobranych składek ZUS od przychodów z umów nie przekraczających 200 zł, które to składki podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym.
790
doc Kara nagany 11556
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
4801
doc Lista obecności 5298
pdf Plan urlopów 4102
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
4399
doc Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
4589
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
1207
pdf Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
1547
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
973
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
4258
pdf ZUS Z-3 dla pracownika
1867
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
765
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
1728
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
958
pdf ZAS - 53 do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia, celem wypłaty zasiłku przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53(wniosek o zasiłek chorobowy)
1220
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
1125
pdf Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
1164
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
752
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
829
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
1171
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
872
pdf ZAP-3 Zgłoszenie lub aktualizacja np. nr rachunku bankowego w US do zwrotu nadpłaty z zeznania podatkowego
884