Wzory dokumentów


Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2884
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika
2861
doc Umowa o pracę wzór obowiązuje od 22.02.2016
1737
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
2199
doc Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym 2097
doc Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
2003
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
1758
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
630
pdf Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto 1956
doc Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
671
doc Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
802
pdf Wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/okolicznościowy/opieki nad dzieckiem
3296
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
8457
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
7510
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
5015
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
887
doc Wniosek o urlop ojcowski 517
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
717
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
833
doc Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
292
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
686
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na podstawie art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy
930
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
4876
pdf PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Możliwość złożenia zeznania rocznego za pracownika została zlikwidowana nowelizacją ustawy o PIT z 9 marca 2017r. (DzU z 2017 r., poz. 528).Dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.
580
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.06.2017r. do nadal
2485
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.01.2017 do 31.05.2017
389
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje do 31.12.2016
253
doc Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
490
doc Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
641
doc Kara nagany 1790
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
1291
doc Lista obecności 1393
pdf Plan urlopów 1089
doc Karta nieobecności w pracy ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
1225
doc Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
1094
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
327
pdf Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
413
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
253
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
1043
pdf ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem
453
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
215
pdf ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego
158
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
301
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
150
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
178
pdf ZUS Z-15 wniosek o zasiłek opiekuńczy (obowiązywał do 4.09.2017r)
386
pdf ZUS Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
256
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
199
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
194
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
256
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
222
pdf ZAP-3 Zgłoszenie lub aktualizacja np. nr rachunku bankowego w US do zwrotu nadpłaty z zeznania podatkowego
192