Wzory dokumentów
Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
1493
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika
1443
doc Umowa o pracę wzór obowiązuje od 22.02.2016
851
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
1134
doc Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym 1037
doc Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
970
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
823
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
335
pdf Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto 993
doc Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
305
doc Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
354
pdf Wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/okolicznościowy/opieki nad dzieckiem
1480
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
3075
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
2532
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
1952
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
352
doc Wniosek o urlop ojcowski 243
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
298
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
331
doc Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
33
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
311
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na podstawie art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy
420
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
2382
pdf PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
287
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.06.2017r. do nadal
928
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.01.2017 do 31.05.2017
199
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje do 31.12.2016
101
doc Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
215
doc Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
298
doc Kara nagany 673
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
639
doc Lista obecności 686
pdf Plan urlopów 456
doc Karta nieobecności w pracy ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
509
doc Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
516
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
162
pdf Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
199
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
104
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
479
pdf ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem
215
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
90
pdf ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego
58
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
36
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
9
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
20
pdf ZUS Z-15 wniosek o zasiłek opiekuńczy (obowiązywał do 4.09.2017r)
227
pdf ZUS Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
112
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
78
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
73
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
84
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
99
pdf ZAP-3 Zgłoszenie lub aktualizacja np. nr rachunku bankowego w US do zwrotu nadpłaty z zeznania podatkowego
18