Wzory dokumentów
Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
5387
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika
5383
doc Umowa o pracę wzór obowiązuje od 22.02.2016
2981
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
3239
pdf PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
4026
doc Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym NIP/PESEL
4047
doc Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
3559
doc Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.
469
doc Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stawka zaliczki 18% i dodatkowe pomniejszenie zaliczki o kwotę 46,33)
509
doc Oświadczenie uprawniające pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg niższej stopy procentowej: 18% zamiast 32%
286
doc Wniosek uprawniający pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg wyższej stopy procentowej 32% zamiast 18%
213
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
1100
pdf Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto
3748
doc Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
1142
doc Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
1329
pdf Wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/okolicznościowy/opieki nad dzieckiem
4899
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
12055
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
10385
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
7935
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
1481
doc Wniosek o urlop ojcowski 924
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
1292
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
1367
doc Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
678
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
1230
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na podstawie art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy
1685
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
8848
pdf PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Możliwość złożenia zeznania rocznego za pracownika została zlikwidowana nowelizacją ustawy o PIT z 9 marca 2017r. (DzU z 2017 r., poz. 528).Dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.
935
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.06.2017r. do nadal
4500
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.01.2017 do 31.05.2017
683
doc Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
858
doc Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika są obowiązani do przekazania informacji PIT-11 podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu w terminie 14 dni od złożenia tego wniosku.
163
doc Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
1107
doc Informacja o kwocie pobranych składek ZUS od przychodów z umów nie przekraczających 200 zł, które to składki podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym.
147
doc Kara nagany 4246
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
2115
doc Lista obecności 2336
pdf Plan urlopów 1845
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
2028
doc Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
1951
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
613
pdf Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
755
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
539
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
2003
pdf ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem
853
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
417
pdf ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego
344
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
740
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
417
pdf ZUS Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
464
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
370
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
401
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
400
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
529
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
446
pdf ZAP-3 Zgłoszenie lub aktualizacja np. nr rachunku bankowego w US do zwrotu nadpłaty z zeznania podatkowego
439