Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 

Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Umowa o pracę  wzór obowiązuje od 22.02.2016

PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym

Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Skierowanie na badania lekarskie  

Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy

 

Dokumentacja w trakcie zatrudnienia

Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto

Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Wniosek o urlop – wypoczynkowy, bezpłatny, okolicznościowy.

 

Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 lat

Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do 14 latobowiązuje od 2.01.2016

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14  wraz z oświadczeniem o sposobie wykorzystania zwolnienia w wymiarze godzinowym albo 2 dni – obowiązuje od 2.01.2016

 

Wniosek o urlop macierzyński  podstawowy/rodzicielski – obowiązuje od 02.01.2016

 

Wniosek o urlop ojcowski

Oświadczenie do urlopu ojcowskiego

 

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nowy wzór

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

 

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych  na podstawie art. 151 § 21 Kodeksu pracy

Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

 

Świadectwo pracy wzór obowiązuje do 31.12.2016

Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.01.2017

Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 01.06.2017r. 

Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu

Kara nagany

 

Druki związane z wypłatą zasiłku chorobowego/opiekuńczego/rehabilitacyjnego

ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem

ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem  (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia,umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)

ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego

ZUS Z-15 wniosek o zasiłek opiekuńczy  

ZUS Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

N-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz)

ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Inne 

Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia – wzór obowiązuje od 01.01.2017

Lista obecności

Plan urlopów

Karta nieobecności w pracy

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczenie  osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu

Zaświadczenie do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP

 

BHP

Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP

 

Print Friendly, PDF & Email