Czy dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uczestnictwa w cotygodniowych konsultacjach

Czy dyrektor placówki może zmusić nauczyciela odbywającego staż do spotkań 1x w tygodniu (cyklicznie) – 1 godzinę dziennie poza pensum celem odbycia wzajemnych konsultacji, Jest to wynik wewnętrznej ewaluacji.

 

Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uczestnictwa w konsultacjach w ramach przyjętego czasu pracy

Dyrektor szkoły ma prawo omówić z nauczycielem wyniki ewaluacji. Ponadto może również zobowiązać nauczyciela do cyklicznych spotkań w ramach czasu pracy nauczyciela, o ile wiążą się z zdaniami nauczyciela wykonywanymi w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Ponadto dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą. W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przeprowadza m.in. ewaluację wewnętrzną, która ma na celu m.in. podniesienie jakości pracy szkoły. Jeśli z przeprowadzonej ewaluacji wynika potrzeba omówienia określonych kwestii pedagogicznych z nauczycielem to dyrektor szkoły jest do tego uprawniony. Ponadto należy mieć na uwadze, że czas pracy nauczyciela wynosi do 40 godzin tygodniowo a w ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest wykonywać:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami (wychowankami) lub na ich rzecz wynikające z planu nauczania lub powierzonych zadań (tzw. pensum),
  • zadania statutowe szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  • przygotowywać się do zajęć,
  •  podejmować działania związane z doskonaleniem zawodowym oraz samokształceniem.

 

Zapamiętaj!

Reasumując dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do cotygodniowych konsultacji w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, jeśli ww. konsultacja mieści się w zajęciach statutowych szkoły lub związana jest z doskonaleniem zawodowym, samokształceniem lub przygotowywaniem się do zajęć.

Polecamy certyfikowane kursy online eLerneo.pl

 

Podstawa prawna:

  • art. 68 ust. 1 pkt 1, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
  • art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
  • art. 22 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.).

Artykuł zewnętrzny

Agnieszka Kosiarz

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments