PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Nowa wersja PIT-3 oznaczona numerem 8 ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.  

 

Oświadczenie PIT-3 składają osoby pobierające świadczenia z ZUS przez okres co najmniej pełnego miesiąca kalendarzowego  przykładowo:

  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny),
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego,
  • emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty socjalne.

 

Jeżeli podatnik złoży organowi rentowemu oświadczenie lub wniosek mając wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym je otrzymał, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości jego uwzględnienia.

 

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom a łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).

 

Złożenie oświadczenie PIT-3 spowoduje pomniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego, co zapobiegnie nadpłacie podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Czyli co miesiąc otrzymamy zasiłek wyższy o kwotę wolną a nie trzeba będzie czekać na zwrot nadpłaty w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly, PDF & Email