Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych choroba lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z ta jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w którym przypadło zwolnienie a nie tak jak w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako średnia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w maju 2023 wykorzystał 2 dni zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 400 zł. brutto oraz premię regulaminową która w maju wynosiła 850 zł.

  • Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadająca do przepracowania w maju

4 400 zł : 168 godzin = 26,19 zł

  • Stawkę za godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin urlopu okolicznościowego:

26,19 zł  x 16 godzin = 419,04 zł

419,04 x 50% = 209,52 zł

  • Zmienne składniki wynagrodzenia dzielimy przez liczbę przepracowanych godzin:

850 zł : 152 godziny = 5,59 zł

5,59 zł x 16 godzin = 89,44 zł

89,44 zł x 50% = 44,72 zł

  • Sumujemy wynagrodzenie otrzymane z wynagrodzenia zasadniczego i ze składnika zmiennego

209,52 zł + 44,72 zł = 254,24 zł

  • Wynagrodzenie za dwa dni zwolnienia od pracy wynosi 254,24 zł

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments