Wzory dokumentów

Rozwiązanie umowy

Umowy

Urlopy

Podatkowe

Inne

Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
12304
doc Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.
5728
doc Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stawka zaliczki 18% i dodatkowe pomniejszenie zaliczki o kwotę 46,33)
5251
doc Oświadczenie uprawniające pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg niższej stopy procentowej: 18% zamiast 32%
3865
doc Oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek od uzyskiwanych przychodów przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia. Obowiązuje od 01.08.2019r.
3181
doc Wniosek o obliczanie i pobieranie od dochodów uzyskanych od 1.10 do 31.12.2019 zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17,75%
1290
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
4818
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
28406
doc Zaświadczenie dla celów wypłaty utraconego zarobku w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka
1294
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
32785
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
20915
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
5265
doc Wniosek o urlop ojcowski
3811
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
5394
doc Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19
695
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
5677
doc Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
4485
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
6297
doc Kara nagany 19410
doc Lista obecności 8363
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
7026
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
2366
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
1821
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
6932
pdf ZUS Z-3 dla pracownika
3554
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
1674
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
3108
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
1974
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
2469
pdf Z-10 oświadczenie Z-10 wypełniamy jeżeli składamy o zasiłek chorobowy, lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia
2645
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
1784
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
2203
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
2306