Wzory dokumentów

Rozwiązanie umowy

Umowy

Urlopy

Podatkowe

Inne

Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
18074
doc Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór obowiązuje od dnia 04.05.2019r.
6561
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje do 03.05.2019r.
14650
doc Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Wzór obowiązuje od 04.05.2019r.
6455
pdf Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne
12068
doc Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.
5543
doc Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stawka zaliczki 18% i dodatkowe pomniejszenie zaliczki o kwotę 46,33)
5137
doc Oświadczenie uprawniające pracodawcę do obliczania i pobierania zaliczki wg niższej stopy procentowej: 18% zamiast 32%
3756
doc Oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek od uzyskiwanych przychodów przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia. Obowiązuje od 01.08.2019r.
3074
doc Wniosek o obliczanie i pobieranie od dochodów uzyskanych od 1.10 do 31.12.2019 zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17,75%
1208
pdf Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie egzekucyjne u poprzedniego pracodawcy
4537
doc Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na podstawie art. 151(2) § 1 K.p.
1613
doc Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14
28146
doc Zaświadczenie dla celów wypłaty utraconego zarobku w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka
1179
doc Oświadczenie rodzica dziecka dotyczy dziecka w wieku do 4 i 14 lat
32573
doc Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
20743
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
5141
doc Wniosek o urlop ojcowski
3703
doc Oświadczenie do urlopu ojcowskiego
5282
doc Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19
590
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
5556
doc Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
4372
pdf Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
6168
doc Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy
3487
doc Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
42106
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 07.09.2019r. Zmiana z 7 na 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, czytaj pouczenie.
2156
doc Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 04.05.2019 do 06.09.2019r. (zmiana dot.: usunięcia informacji o imionach rodziców)
2583
doc Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
3364
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
2512
doc Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
2628
doc Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - dyscyplinarnie
1825
doc Kara nagany 18305
doc Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia - wzór obowiązuje od 01.01.2017r.
7279
doc Lista obecności 8185
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
6879
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
2261
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
1724
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
6817
pdf ZUS Z-3 dla pracownika
3457
pdf ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)
1580
pdf Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowonarodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
2991
pdf Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko (wniosek obowiązuje od 5.09.2017r. w zamian za wycofany Z-15)
1867
pdf ZAS - 53 do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia, celem wypłaty zasiłku przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53(wniosek o zasiłek chorobowy)
2655
pdf ZAS-36 wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą
2389
pdf Z-10 oświadczenie Z-10 wypełniamy jeżeli składamy o zasiłek chorobowy, lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia
2516
pdf OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do zasiłku rehabilitacyjnego (wypełnia lekarz) w zamian za wycofany druk N-9
1698
pdf ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
2080
pdf UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
2181
pdf PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
1598