Wzory dokumentów

Wzory dokumentów kadrowych do pobrania:

 

Umowy

Rozwiązanie umowy

Urlopy

Podatkowe

Czas pracy

Inne

 

Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
doc Oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek od uzyskiwanych przychodów przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia. Obowiązuje od 01.08.2019r.
3394
doc Wniosek o obliczanie i pobieranie od dochodów uzyskanych od 1.10 do 31.12.2019 zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17,75%
1454
doc Zaświadczenie dla celów wypłaty utraconego zarobku w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka
1490
doc Wniosek o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka
5504
doc Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19
861
pdf Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego wraz z oświadczeniem drugiego z rodziców
5902
doc Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
4967
doc Lista obecności 8690
doc Karta nieobecności w pracy zbiorcza ewidencja urlopów zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
7289
pdf Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot. umowy zlecenie, DG)
2611
doc Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku w tym dotyczącego udzielenia porady do PIP
2319
pdf Karta szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP
7198