Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Pracodawca żąda podania danych dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 

 

Zmiana od 4.05.2019 w kwestionariuszu osobowym jak i później już w świadectwie pracy nie zamieszczamy imion rodziców.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email