Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej).

 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, osoby fizyczne przebywające na urlopach wychowawczych art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o sus oraz art. 9 pkt 6, osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

 

W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku ubezpieczony ma obowiązek poinformować płatnika składek o opłacaniu składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest zobowiązana poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. (art. 36 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. (art. 82 ust. 7 ustawy zdrowotnej).

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Print Friendly, PDF & Email