Wniosek o elastyczną organizację pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

 

We wniosku należy zamieścić:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka,

2) przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy,

4) rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

 

Pracodawca informuje pracownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku.

 

Za elastyczną organizację pracy uważa się:

  • pracę zdalną,
  • system przerywanego czasu pracy art. 139 K.p.
  • system skróconego tygodnia pracy art. 143 K.p.
  • system pracy weekendowej art. 144 K.p.
  • ruchomy czas pracy art. 1401 K.p.
  • indywidualny rozkład czasu pracy art. 142 K.p.
  • obniżenie wymiaru czasu pracy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Print Friendly, PDF & Email