Wniosek o wprowadzenie systemu weekendowego czasu pracy

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w:

 

W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

 

Wniosek pracownika o wprowadzenie systemu pracy weekendowej nie jest wiążący dla pracodawcy jest to jednostronna decyzja pracodawcy

 

Zastosowanie do pracownika systemu pracy weekendowej następuje na podstawie umowy o pracę. Każda zmiana wymaga porozumienia zmieniającego (aneksu do umowy).

 

Prawo do wolnej niedzieli

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie pracy weekendowej art. 151(12) Kodeksu pracy.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email