Wniosek pracownika o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

  • zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub
  • bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na:

– zmianie rodzaju pracy lub

– zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.  Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23(1), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

Pracodawca udziela odpowiedzi na wniosek pracownika w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku a w razie nieuwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika o przyczynie odmowy.

 

 

Pracodawca biorąc pod uwagę potrzeby swoje i pracownika powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Print Friendly, PDF & Email