Wniosek w sprawie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Utratę statusu członka rodziny powoduje w szczególności nabycie „własnego” tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanie jako bezrobotny)

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów. Z kolei dla osób, które ukończyły szkołę wyższą, prawo do korzystania z opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

 

Członkiem rodziny, zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej, jest:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnuk może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez dziadków tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Okres korzystania przez dziecko ze świadczeń gwarantowanych przez NFZ po ukończeniu szkoły
Rodzaj szkoły Okres korzystania ze świadczeń
ponadgimnazjalna 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów
wyższa 4 miesiące od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów bądź uczestników studiów doktoranckich

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email