Najnowsze artykuły

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.          (4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x...

Stawki składek ZUS w 2017

W 2017 roku w stosunku do 2016 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...

Przychody pracowników od których ni...

Przychody pracowników od których nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne: nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co...

Urlop bezpłatny a prawo do świadcze...

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W trakcie urlopu bezpłatnego nie podlegamy żadnym ubezpieczeniom w ZUS ani społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, co za tym idzie okres urlopu...

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego...

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez: 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do...

Kody literowe na zwolnieniu lekarsk...

W zaświadczeniu lekarskim mają zastosowanie następujące kody literowe: kod A – oznaczający niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną...