Najnowsze artykuły

Ograniczenie podstawy wymiaru zasił...

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając...

Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu...

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.          (4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x...

Stawki składek ZUS w 2017

W 2017 roku w stosunku do 2016 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...

Przychody pracowników od których ni...

Przychody pracowników od których nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne: nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co...

Urlop bezpłatny a prawo do świadcze...

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W trakcie urlopu bezpłatnego nie podlegamy żadnym ubezpieczeniom w ZUS ani społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, co za tym idzie okres urlopu...