Zmiana pracodawcy a zajęcie komornicze

W przypadku zmiany pracodawcy zajęcie komornicze obowiązuje nadal, choćby z dłużnikiem nawiązano nowy stosunek pracy lub zlecenia albo w przypadku gdy zakład pracy przechodzi na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała.

W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła nowemu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym fakcie komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać:

  • oznaczenie komornika który zajął należność,
  • numer sprawy egzekucyjnej,
  • wskazać wysokość potrąconych już kwot.

Przesłanie zawiadomienia komornikowi ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do nowego pracodawcy.

Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika komornika wskazanego we wzmiance w świadectwie pracy oraz pracodawcę który wydał świadectwo pracy.

Obowiązek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciąża również dłużnika.

 

Pracodawca który zaniedbał przesłania dokumentów nowemu pracodawcy, komornik wymierza grzywnę. Grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie . Grzywnę komornik wymierzy również dłużnikowi, który nie powiadomił go o zmianie pracodawcy.

Jeżeli pracodawcą nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynności, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia – osoby uprawnione do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli pracodawcą jest spółka cywilna grzywnie podlega którykolwiek ze wspólników.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments