Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy na zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 stycznia 2003 r. (III PZP 20/02) stwierdza, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony  (art. 36 § 1 K.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u  tego samego (danego) pracodawcy. Co za tym idzie do okresu zatrudnienia wliczamy wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia w danego pracodawcy, bez względu na rodzaj umowy, sposób rozwiązania umowy, wymiar etatu.

Staż pracy obejmuje również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 (w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Przykład

Pracownik u danego pracodawcy pracował w okresie od 3 stycznia 2011 do 31 marca 2013 roku. Następnie ponownie podjął zatrudnienie u tego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę na czas nie określony od 1 marca 2014 roku.  W kwietniu 2015 po roku pracy zamierza złożyć wypowiedzenie. Pracownika obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia, ponieważ łączny czas zatrudnienia u tego pracodawcy jest dłuższy niż 3 miesiące.

 

Wydłużenie okresu wypowiedzenia

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę wydłużone okresy wypowiedzenia:

  • do 1 miesiąca przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
  • do 3 miesięcy przy zatrudnieniu na co najmniej 6 miesięcy.

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,  gdy w trakcie wypowiedzenia pracownik nabywa wyższy staż pracy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 kwietnia 1979 r. (I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188) stwierdza, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony w rozumieniu art. 36 § 1 K.p. wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy.

Przykład

Pracownik w dniu 26 czerwca2015 r.  osiągnie 3 letni staż pracy w spółce X w związku z tym zacznie obowiązywać 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownik chce złożyć wypowiedzenie przed upływem 3 lat pracy, aby zachować  miesięczny okres wypowiedzenia. Kiedy należy złożyć wypowiedzenie?

Aby obowiązywał miesięczny okres wypowiedzenia pracownik musi wypowiedzieć umowę w kwietniu 2015 r. okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg 1 maja 2015 r. i  umowa ulegnie rozwiązaniu 31 maja 2015 r.

Jeżeli pracownik wypowie umowę w maju 2015 r. okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg 1 czerwca 2015 r. umowa ulegnie rozwiązaniu 31 sierpnia 2015 r. i odpowiednio przy wypowiedzeniu złożonym w czerwcu, wypowiedzenie rozpoczyna bieg 1 lipca 2015 r.  umowa ulegnie rozwiązaniu 30 września 2015 r.

 

Jak liczyć bieg okresu wypowiedzenia

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia

Zgodnie z art. 30 § 21 okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub jego wielokrotność upływa w sobotę.

Przykład

Przy wypowiedzeniu umowy o pracę dokonanym 7 lipca 2015 r. (wtorek) wypowiedzenie rozpocznie bieg 12 lipca (niedziela) i upłynie po 2 tygodniach 25 lipca 2015 r.(sobota).

 

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Zgodnie z art. 30 § 21 okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc lub jego wielokrotność upływa w ostatnim dniu miesiąca. Z kolei okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącach rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę o czym przeczytamy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1988 (I PRN 48/88).

Przykład          

1. Przy jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy o pracę złożonym 25 czerwca, wypowiedzenie rozpocznie bieg 1 lipca 2015 r. i upłynie w dniu 31 lipca 2015 r.

1. Przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy o pracę złożonym 25 czerwca 2015 r. okres wypowiedzenia rozpocznie bieg 1 lipca 2015 r. i upłynie w dniu 30 września 2015 r.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.)
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments