Jak ustalić podstawę trzynastki

 

Zgodnie z art. 4 ust . 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, do wyliczenia trzynastki uwzględniamy:

 • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

 

Zasady obliczania obowiązujące przy ustalaniu podstawy do ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy zawarte są w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Obliczając podstawę trzynastki nie bierzemy pod uwagę następujących wypłat które pracownik otrzymał w roku kalendarzowym za który trzynastka przysługuje.

1) jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,

4) wynagrodzenia za czas innej niż urlop wypoczynkowy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, (np.: wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, oraz za czas opieki nad dzieckiem do lat 14 art. 188 K.p., wynagrodzenia chorobowego art. 92 K.p. i zasiłków)

5) ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,

6) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,

8) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

9) wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Przykład

Pani Zosia zatrudniona przez cały 2014 rok otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie:

 • zasadnicze 2 100,00 zł
 • 10 % dodatku za wysługę 210,00 zł
 • 20 % premii regulaminowej 420,00 zł

Suma miesięczna wynagrodzenia podstawowego:  2 730,00 zł (2 100 + 210 + 420)

W miesiącu lipcu 2014 r. otrzymała premię uznaniową w wysokości 630,00 zł (30% wynagrodzenia zasadniczego)

Ustalamy wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

(12 miesięcy x 2 730,00 zł) x 8,5 % =  2 784,60 zł

W podstawie trzynastki nie uwzględniamy jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź określone osiągnięcie. W związku z tym naszej pani Zosi z przykładu nie uwzględnimy do podstawy trzynastki premii uznaniowej którą otrzymała w lipcu 2014 r.

 

Przykład

Pani Zosia zatrudniona przez cały 2014 rok otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie:

 • zasadnicze 2 100,00 zł
 • 10 % dodatku za wysługę 210,00 zł
 • 20 % premii regulaminowej 420,00 zł

Suma miesięczna wynagrodzenia podstawowego:  2 730,00 zł (2 100 + 210 + 420)

Pani Zosia w lutym 2014 otrzymała nagrodę za wyniki w pracy w wysokości 1 200,00 zł oraz w  listopadzie  nagrodę jubileuszową za  20 lat pracy w wysokości 1 750,00 zł

Ustalamy wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

(12 miesięcy x 2 730,00 zł) x 8,5 % =  2 784,60 zł

W podstawie trzynastki pani Zosi nie uwzględniamy nagrody jubileuszowej oraz nagrody za osiągnięte wyniki w pracy.

 

Przykład

Pan Krzysiu zatrudniony od 1 lutego 2014 w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymywał w 2014 roku wynagrodzenie:

 • zasadnicze 2 600,00 zł
 • 20 % dodatku za wysługę 520,00 zł
 • 20 % premii regulaminowej 520,00 zł

Suma miesięczna wynagrodzenia podstawowego:  3 640,00 zł (2 600 + 520 + 520)

W marcu 2014 korzystał z 2 dni opieki na zdrowe dziecko (art. 188 K.p.)

Od podstawy trzynastki należy odliczyć wynagrodzenie za 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem.

Ustalamy wysokość wynagrodzenia do odliczenia:

2 600,00 zł wynagrodzenie zasadnicze + 520,00 zł premia = 3 120,00 zł

3 120,00 zł : 168 (liczba godzin przypadających do przepracowania w marcu 2014 r)= 18,57 zł

18,57 zł x 16 godzin przypadających do przepracowania w czasie dwóch dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 art. 188 K.p. = 297,12

3 120,00 zł – 297,12 zł = 2 822,88 zł

2 822,88 zł + 520,00 zł dodatek za wysługę lat = 3 342,88 zł

Do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za marzec 2014 r należy przyjąć kwotę 3 342,88 zł

Ustalamy podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

(10 miesięcy x 3 640,00 zł) + 3 342,88 zł  = 39 742,88 zł

39 742,88 zł x 8,5% = 3 378,14 zł

W podstawie trzynastki pana Krzysia nie uwzględniono  wynagrodzenia za czas innej niż urlop wypoczynkowy, usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Przykład

Pan Krzysiu zatrudniony od 1 lutego 2014 w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymywał w 2014 roku wynagrodzenie:

 • zasadnicze 2 600,00 zł
 • 20 % dodatku za wysługę 520,00 zł
 • 20 % premii regulaminowej 520,00 zł

Suma miesięczna wynagrodzenia podstawowego:  3 640,00 zł (2 600 + 520 + 520)

Z dniem 30 czerwca 2014 pan Krzysiu odszedł na emeryturę otrzymując odprawę emerytalną w wysokości  21 840,00 zł

Od 1 lipca 2014 został zatrudniony w wymiarze 1 / 2 etatu za wynagrodzeniem:

 • zasadnicze 1 300,00 zł
 • 20 % dodatku za wysługę 260,00 zł
 • 20 % premii regulaminowej 260,00 zł

Suma miesięcznego wynagrodzenia: 1 820,00 zł ( 1300,00+260,00+260,00)

Ustalamy wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

5 miesięcy x 3 640,00 = 18 200,00 zł

6 miesięcy x 1 820,00 zł  =  10 920,00 zł

( 18 200,00 + 10 920,00) x 8,5% =  2 4750,00 zł

W podstawie trzynastki pana Krzysia nie została uwzględniona odprawa emerytalna ponieważ w podstawie trzynastki nie uwzględnia się  odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych.

 

Należy pamiętać, że dodatek za wieloletnią pracę (tzw. „wysługa”) przysługujący pracownikowi samorządowemu powinien być w całości uwzględniany w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dni:

• zwolnień od pracy na podstawie art. 37 i 188 K.p., oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,

• wynagrodzenia chorobowego art. 92 K.p. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego.

 

Podstawa prawna:

 • art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,
 • § 6  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments