Potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu bez zgody pracownika tylko następujące należności w kolejności wymienionej poniżej:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Dodatkowo z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

Wolna od potraceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, zaliczką jest np. kwota wypłacona pracownikowi na poczet kosztów związanych z delegacją służbową. Zaliczką do potracenia nie jest wypłacona część przysługującego wynagrodzenia za pracę.

3) 90% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

 

Graniczna wysokość potrąceń:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń, potracenia dokonujemy do wysokości trzech piątych wynagrodzenia (60%),

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości podlegają:

1) nagrody z zakładowego funduszu nagród,

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularna „13”,

3)należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

 

Przy zachowaniu zasad dotyczących zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również potrąceń bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych. Potrąceń tych pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

 

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia tylko za pisemną zgodą pracownika:

Należności inne niż wymienione powyżej mogą być potrącane z wynagrodzenia tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie np. składki w związku z przynależnością do organizacji związkowych.

W przypadku dobrowolnych potrąceń wolna od potraceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

2) 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu innych należności.

 

Reasumując potrąceń z wynagrodzenia  możemy dokonywać za zgodą lub bez zgody pracownika:

1) potracenia bez zgody pracownika art. 87 § 1 i § 7 K.p.

2) potracenia za zgodą pracownika art. 91 K.p.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments