Ekwiwalent za pół etatu w 2016 roku

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 w porównaniu do 2015 nie uległa zmianie.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   21,00
  • dla 3/4 etatu   15,75
  • dla 1/2 etatu   10,50
  • dla 1/3 etatu     7,00
  • dla 1/4 etatu     5,25

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący. I tak wypłacając ekwiwalent za lata 2014,2015 w roku 2016 stosujemy współczynnik z 2016 roku.

 

Przykład 1

Pracownik świadczył pracę w wymiarze pół etatu w okresie od 01.12.2015 r. do 31.03.2016 r. Otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 925 zł. brutto. Obliczamy wysokość ekwiwalentu za niewykorzystane 5 dni (40 godzin) urlopu wypoczynkowego.

Obliczenia:

Podstawa ekwiwalentu: 925,00 zł

Obliczamy wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który w roku 2016 dla pół etatu wynosi: 10,50

925 zł : 10,50 = 88,09 zł

Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień przez 8 godzin pracy:

88,09 zł : 8 godzin pracy = 11,01 zł

Ustalamy liczbę godzin urlopu

5 dni urlopu X 8 godzin pracy = 40 h

Obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia

40 h x 11,01zł = 440,40 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 440,40 zł. brutto

 

 

Przykład 2

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni (48 godzin).Pracownik był zatrudniony do 31.03.2016w wymiarze 1/2 etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 925 zł oraz zmiennych premii miesięcznych:
luty 2016r.       – 500 zł
styczeń 2016r.  – 600 zł
grudzień 2015r.– 400 zł

Zgodnie z rozporządzeniem składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

Obliczenia:

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

925 zł + 500 zł = 1 425 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu w wymiarze 1/2 etatu: 10,50

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

1 425 zł : 10,50 = 135,71 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin:

135,71 : 8 = 16,96 zł

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

48 x 16,96 zł = 814,08 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 814,08 zł. brutto

 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z 11.06.1980 r., sygn. akt: I PR 43/80).

 

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień równa się 8 godzin

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP

Stosownie do przepisów § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz.14 ze zm.) ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych w sposób wskazany w rozporządzeniu przez współczynnik, a następnie dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Normy czasu pracy zawiera przepis art.129 § 1 Kodeksu pracy ustanawiając normę dobową  – 8 godzin i normę średniotygodniową – 40 godzin, które co do zasady, obowiązują wszystkich pracowników. Norma ta, w znaczeniu miary czasu, jest górną granicą spełniania przez pracownika obowiązku świadczenia pracy wynikającego z tytułu zawarcia umowy o pracę. Odstępstwo od podstawowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie, gdy przepisy Kodeksu pracy lub przepisy szczególne wyraźnie to przewidują.

Oprócz pojęcia normy czasu, dla określenia miary czasu pracy używa się pojęcia wymiar czasu pracy. Pojęcia te nie są równoznaczne, bowiem wymiar czasu pracy to długość czasu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdego dnia (roboczego) i tygodnia pracy.

Wymiar czasu pracy nie zawsze jest identyczny z normą czasu pracy. Niższy niż norma, wymiar czasu pracy może wynikać m.in. z postanowień umowy o pracę – tzw. zatrudnienie w niepełnym wymiarze – na pół lub inaczej określoną część etatu.

            Zatem ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 8, gdyż norma dobowa pracownika niepełno etatowego wynosi 8 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 8 godzin, w zależności od postanowień umowy o pracę.

Jednocześnie informujemy, że zmiany wprowadzone w przepisach § 18 pkt 2 wymienionego na wstępie rozporządzenia wynikały z tego, że zdecydowana większość zatrudnionych pracowników jest objęta 8-godzinną dobową normą czasu pracy. Jednakże są także pracownicy objęci niższymi dobowymi normami czasu pracy np. pracownicy objęci ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, dla których norma dobowa czasu pracy wynosi 7 godzin 35 min, czy też pracownicy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których norma dobowa czasu pracy wynosi 7 godzin. W przypadku tych pracowników ustalanie ich godzinowej przeciętnej stawki wynagrodzenia poprzez podzielenie przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień przez 8 powodowało zaniżanie ich wynagrodzenia godzinowego.

 

 

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Alojamiento web
Alojamiento web
7 lat temu

Pracownikom odchodzacym z pracy, ktorzy nie wykorzystali calego urlopu wypoczynkowego, przysluguje ekwiwalent pieniezny. Jego wysokosc obliczana jest kazdego roku odrebnie. Ile wyniesie w 2016 roku?

Vera
Vera
8 lat temu

Dzien dobry, Mam problem z wyliczeniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracowałam na1/2 etatu – najniższa krajowa – czyli 875 brutto od 02.11.2015 do 31.01.2016 umowa o pracę na okres próbny. Wyliczyłam wg rozpiski powyżej, że za przysługujące mi 5 dni urlopu powinnam otrzymać wynagrodzenie 416,40 brutto. Pytania: 1. czy wyliczyłam prawidłową kwotę? 2. ile powinnam otrzymać od pracodawcy netto? wiem, ze powinnam dostac od niego pieniądze ostatniego dnia umowy, jednak tak się nie stło, proszę mimo to o podanie wszelkich opcji kwotowych. 3. ile wynoszą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki pracodawcy? 4 nadmienię także, że ostatnie 2 tygodnie pracy… Czytaj więcej »