Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2016

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 w porównaniu do 2015 nie uległa zmianie i nadal wynosi 21 dla pełnego wymiaru czasu pracy.

 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   21,00
  • dla 3/4 etatu   15,75
  • dla 1/2 etatu   10,50
  • dla 1/3 etatu     7,00
  • dla 1/4 etatu     5,25

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący. I tak wypłacając ekwiwalent za lata 2014,2015 w roku 2016 stosujemy współczynnik z 2016 roku.

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki (funkcyjne, stażowe) wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

Przykład

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 1 850 zł , świadczy pracę w wymiarze pełnego etatu z dniem 31.01.2016 ustaje zatrudnienie oraz pozostaje 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za które pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent.

Obliczenie ekwiwalentu:

Podstawa ekwiwalentu: 1 850 zł

należy obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy , który dla całego etatu w roku 2016 wynosi 21,00

1 850 zł :21,00=  88,09 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu.

należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień  przez 8 godzin pracy:

88,09 zł : 8= 11,01 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

5 dni urlopu x 8 godzin pracy = 40 godzin

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

40 x 11,01 zł= 440,40 zł

Reasumując; pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 440,40 zł brutto

 

 

Ekwiwalent za urlop w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Przykład

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni (48 godzin).Pracownik był zatrudniony do 31.01.2016 w wymiarze 3 /4 etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 6 godziny dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 2 000 zł oraz zmiennych premii miesięcznych:        

grudzień 2015 r. – 500 zł
listopad 2015r. – 600 zł
październik 2015r. – 400 zł

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu)

I dalej:

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

2 000 zł + 500 zł = 2 500 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu na ¾ etatu:

21,00 x 3/4 etatu  = 15,75

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

2 500 zł : 15,75 = 158,73 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin:

158,73 : 8 = 19,84 zł

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

48 x 19,84 zł = 952,32 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 952,32 zł. brutto

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień równa się 8 godzin

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP

Stosownie do przepisów § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz.14 ze zm.) ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych w sposób wskazany w rozporządzeniu przez współczynnik, a następnie dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Normy czasu pracy zawiera przepis art.129 § 1 Kodeksu pracy ustanawiając normę dobową  – 8 godzin i normę średniotygodniową – 40 godzin, które co do zasady, obowiązują wszystkich pracowników. Norma ta, w znaczeniu miary czasu, jest górną granicą spełniania przez pracownika obowiązku świadczenia pracy wynikającego z tytułu zawarcia umowy o pracę. Odstępstwo od podstawowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie, gdy przepisy Kodeksu pracy lub przepisy szczególne wyraźnie to przewidują.

Oprócz pojęcia normy czasu, dla określenia miary czasu pracy używa się pojęcia wymiar czasu pracy. Pojęcia te nie są równoznaczne, bowiem wymiar czasu pracy to długość czasu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdego dnia (roboczego) i tygodnia pracy.

Wymiar czasu pracy nie zawsze jest identyczny z normą czasu pracy. Niższy niż norma, wymiar czasu pracy może wynikać m.in. z postanowień umowy o pracę – tzw. zatrudnienie w niepełnym wymiarze – na pół lub inaczej określoną część etatu.

            Zatem ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 8, gdyż norma dobowa pracownika niepełno etatowego wynosi 8 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 8 godzin, w zależności od postanowień umowy o pracę.

Jednocześnie informujemy, że zmiany wprowadzone w przepisach § 18 pkt 2 wymienionego na wstępie rozporządzenia wynikały z tego, że zdecydowana większość zatrudnionych pracowników jest objęta 8-godzinną dobową normą czasu pracy. Jednakże są także pracownicy objęci niższymi dobowymi normami czasu pracy np. pracownicy objęci ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, dla których norma dobowa czasu pracy wynosi 7 godzin 35 min, czy też pracownicy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których norma dobowa czasu pracy wynosi 7 godzin. W przypadku tych pracowników ustalanie ich godzinowej przeciętnej stawki wynagrodzenia poprzez podzielenie przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień przez 8 powodowało zaniżanie ich wynagrodzenia godzinowego.

 

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (U. 1998 nr 21, poz. 94)
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marzena
Marzena
6 lat temu

no więc według tych wyliczeń powinnam netto dostac ok 851,76 a nie 630 prosze o porade czy dobrze przeliczyłam,

Marzena
Marzena
6 lat temu

witam.Przysługuje mi 26 dni urlopu z czego wykorzystałam 13 dni za 13 dni złożyłam podanie o wypłatę ekwiwalentu.Szefowa wypłacilą mi 630 zł i nie chce pokazać rozliczenia.Pracowałam na umowę o pracę,8 godzin dziennie,bez dodatków na najniższą krajową.wydaje mi się ,że to za mało a z waszych schematów też wychodzi więcej.Proszę o pomoc

Anonimowo
Anonimowo
7 lat temu

Witam
Pracowałam za najniższą krajową w systemie 2 na 2 (2dni w pracy 11h i dwa wolne), za przepracowana dniówkę wyplacano nam 70zl. Zakończyłam prace nie wykorzystując 9dni urlopu wypoczynkowego. Ile powinnam mię zapłacone za każdy dzień urlopu 70zl za 11h czy 50zl za 8h?

danka
danka
7 lat temu

ile powimien mi zaklad zaplacic za urolp za 2015 urlopu mialam 20 dni plus 10 dni bo mam grupe umiarkowana i 2016 do 30 czerwca bo zaklad rozwiazal mi umowe z powodu dlugotrwalej choroby prosze o pomoc

Deilla
Deilla
7 lat temu

Czy byłaby możliwość wyliczenia jaki ekwiwalent powinnam dostać?