Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.)

 

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z wyłączeniem:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

8) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

9) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy

               

Elementy stałe wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Do elementów stałych wynagrodzenia zaliczamy m.in.  wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, stałą wypłacaną co miesiąc premię regulaminową.

 

Elementy zmienne wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem wymienionych powyżej wyłączeń oraz elementów stałych wynagrodzenia , uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

W przypadku znacznego wahania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, składniki te mogą być uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

1) dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego został ustalona ta podstawa, następnie,

2) mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

 

Przykład

Pracownik otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie:

  • zasadnicze 2 200,00 zł

W styczniu 2016 korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (80 godzin)                  

Liczba godzin do przepracowania w styczniu 2016 wynosi 152

Obliczamy wynagrodzenie za godzinę urlopu:  2 200,00 zł : 152 godziny = 14,47 zł 

Obliczamy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:  80 godzin x 14,47 zł = 1 157,60 zł

Obliczamy wynagrodzenie za czas przepracowany: 2 200,00 zł – 1 157,60 zł = 1 042,40 zł

Obliczamy łączne wynagrodzenie za styczeń (wynagrodzenie zasadnicze + wynagrodzenie za urlop): 1 157,60 zł + 1 042,40 zł = 2 200,00 zł

 

Przykład

Pracownik otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie:

  • zasadnicze 2 200,00 zł
  • składniki zmienne: premie miesięczne

W styczniu 2016 korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (80 godzin)

Liczba godzin do przepracowania w styczniu wynosi 152                                

Obliczamy wynagrodzenie za godzinę urlopu wypoczynkowego z wynagrodzenia zasadniczego

2 200,00 zł : 152 godziny = 14,47 zł

W okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu pracownik otrzymał premie miesięczne w wysokości:

grudzień 2015 r. – 500 zł godziny do przepracowania w grudniu 168
listopad 2015r. – 600 zł godziny do przepracowania w listopadzie 160
październik 2015r. – 400 zł godziny do przepracowania w październiku 176

Obliczamy wynagrodzenie za godzinę urlopu ze składników zmiennych:

 1 500,00 zł (500 zł + 600 zł + 400 zł) : 504 godzin (168 + 160 +176) = 2,98 zł

Obliczamy wynagrodzenie za godzinę urlopu z wynagrodzenia zasadniczego i ze składników zmiennych:

14,47 zł + 2,98 zł = 17,45 zł

Obliczamy wynagrodzenie za 10 dni (80 godzin) urlopu wypoczynkowego

80 godzin x 17,45 zł = 1 396,00 zł

Obliczamy wynagrodzenie za czas przepracowany z wynagrodzenia zasadniczego:

2 200,00 zł – (80 godzin urlopu x 14,47 zł) = 2 200,00 zł – 1 157,60 zł = 1 042,40 zł

 

Pracownikowi w styczniu należy wypłacić wynagrodzenie:

Zasadnicze: 1 042,40 zł

Wynagrodzenie urlopowe: 1 396,00 zł

Razem brutto: 2 438,40 zł

 

 

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments