Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1/ w każdym czasie za zgodą pracodawcy,

2/ po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy (nie wymagana zgoda pracodawcy).

 

Jeżeli nie został zachowany 30 dniowy termin na zawiadomienie o powrocie z urlopu wychowawczego, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy nie wcześniej niż po upływie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia o powrocie pracownika do pracy.

 

Przykład

W dniu 17 stycznia 2016 pracownica zawiadomiła pracodawcę o rezygnacji z urlopu i powrocie do pracy od 1 lutego 2016 r. W związku z nie zachowaniem 30 dniowego terminu, pracodawca dopuszcza pracownicę do pracy po upływie 30 dni tj. w dniu 16 lutego 2016 r.

 

Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy przed jego rozpoczęciem

Pracownik na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego może wycofać wniosek o urlop wychowawczy. Oświadczenie pracownika w tej sprawie musi być złożone na piśmie. (art. 186 § 7 Kodeksu pracy).

 

Zakończenie urlopu wychowawczego z inicjatywy pracodawcy

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo:

– podjąć pracę zarobkową albo inną działalność,

– podjąć naukę lub szkolenie.

Pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Istotne jest tutaj trwałe zaprzestanie osobistej opieki nad dzieckiem, nie może to być jednorazowe czy krótkotrwałe.

Przykład:

  1. Pracownik w trakcie urlopu wychowawczego podjął zatrudnienie u innego pracodawcy na ¾ etatu jednocześnie kontynuuje studia zaoczne, zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w weekend oraz kurs języka angielskiego na który uczęszcza 2 razy w tygodniu po południu. W tym przypadku pracownik nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem – pracodawca ma prawo zakończyć urlop wychowawczy pracownika.
  2. Pracownik podjął studia zaoczne, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – trudno w tym przypadku mówić o trwałym zaprzestaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

 

Niezdolność do pracy po urlopie wychowawczym a wynagrodzenie chorobowe

Może zdarzyć się tak, że zrezygnujemy z urlopu wychowawczego a w pierwszym dniu powrotu do pracy będziemy niezdolni do podjęcia pracy z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (L-4).

Przykład           

W dniu 27 stycznia 2016 pracownica zawiadomiła pracodawcę o rezygnacji z urlopu wychowawczego i zamiarze podjęcia pracy od dnia 1 marca 2016 r. (został zachowany wymagany 30 dniowy termin zawiadomienia pracodawcy). W dniu 1 marca 2016 przekazała zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) pracodawcy obejmujące okres od 1 marca do 16 marca 2016. Za 16 dni niezdolności do pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie chorobowe(art. 92 Kodeksu pracy).

 

Skutek nie zachowania 30 dniowego terminu zawiadomienia pracodawcy a niezdolność do pracy

Przykład

W dniu 17 stycznia 2016 pracownica zawiadomiła pracodawcę o rezygnacji z urlopu i powrocie do pracy od 1 lutego 2016 r. W dniu 1 lutego 2016 przekazała zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) obejmujące okres od 1 do 26 lutego 2016r. W związku z nie zachowaniem 30 dniowego terminu zawiadomienia o powrocie do pracy, pracodawca dopuszcza pracownicę do pracy po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia tj. od dnia 16 lutego 2016 r.

Za okres od 1 do 15 lutego nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Za okres od 16 do 26 lutego pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe (art. 92 Kodeksu pracy)

 

Obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy po powrocie z urlopu wychowawczego

Zgodnie z art. 1864 . Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

 

Kiedy urlop wychowawczy obniża urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 155§ 1 pkt 2 pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w przypadku zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca roku kalendarzowego,

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

 

Obniżenie urlopu wypoczynkowego dotyczy tylko roku kalendarzowego w którym pracownik nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego i w tym samym roku powraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc urlopie wychowawczym.

Przykład (155§ 1 pkt 2 lit.a.)

Pani Jola uprawniona do 20 dni urlopu wypoczynkowego, złożyła wniosek o urlop wychowawczy obejmujący okres od 17 VII 2015 do 16 VII 2016. Za rok 2015 przysługuje jej do wykorzystania cały urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni natomiast za 2016 r. urlop proporcjonalny do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego tj. 6 /12 z 20 dni.

 

Kiedy urlop wychowawczy nie obniża urlopu wypoczynkowego

Obniżenie urlopu wypoczynkowego nie dotyczy roku kalendarzowego w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego i w tym samym roku powraca do pracy po okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Przykład

Pani Jola uprawniona do 20 dni urlopu wypoczynkowego, będzie przebywała na urlopie wychowawczym w okresie od 01.03.2016 do 30 września 2016 r. Po powrocie z urlopu wychowawczego Pani Joli nie zostanie pomniejszony urlop wypoczynkowy, ponieważ w 2016 nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego i w tym samym roku powraca do pracy.

Z kolei gdyby Pani Joli umowa o pracę zawarta była do 30.11.2016 i pracodawca nie planował przedłużenia umowy, to urlop wypoczynkowy zostanie pomniejszony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (155§ 1 pkt 2 lit.b.) i zostanie udzielony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia tj. 11/20 z 20 dni.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments