Rodzaje umów o pracę

I. Umowa na okres próbny

Maksymalny czas i cel na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny

Umowę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

II. Umowa na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Przy czym umowy zawartej na okres próbny nie wliczamy do tego limitu.

 

Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nie określony z mocy prawa

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa od trzech, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Łączna ilość umów na czas określony nie może przekraczać trzech. Co za tym idzie czwarta umowa na czas określony przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony nawet wtedy gdy nie został przekroczony limit 33 miesięcy.

Przykład

Pracownik został zatrudniony od 1.03. 2016 na okres próbny 2 miesiące tj. do 30.04. 2016 Następnie od 1.05.2016 na 3 lata (36 miesięcy) na czas określony. Umowa zawarta na czas określony przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony po upływie 33 miesięcy licząc od 1.05.2016. Należy pamiętać, że do limitu 33 miesięcy nie wliczamy umowy zawartej na okres próbny.

Przerwy w zatrudnieniu

Limit 33 miesięcy należy liczyć niezależnie od przerw występujących pomiędzy umowami na czas określony. Zniesiona zostaje zasada „zerowania” limitu umów jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę przekroczyła 1 miesiąc.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 8 miesięcy. Po przerwie 10 miesięcznej pracownik powrócił do byłego pracodawcy i zawarł z nim kolejną umowę na czas określony na okres 12 miesięcy. Łączna suma miesięcy wynosi 20 ( 12 + 8) Okresy zatrudnienia pomimo przerwy 10 miesięcznej w zatrudnieniu podlegają sumowaniu.

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do umów zawartych przed dniem 22.02.2016 przez pierwsze pół roku tj. od 22.02.2016 do 21.08.2016 będzie obowiązywał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia (pod warunkiem, że strony w umowie przewidziały taką możliwość) i dalej od 22.08.2016 jednomiesięczny aż do 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia gdy osiągniemy staż pracy powyżej 3 lat.

 

 

III. Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo – zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika (np. z powodu długotrwałej choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego). W przypadku kobiet w ciąży umowa nie przedłuża się do dnia porodu. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do umów zawartych przed dniem 22.02.2016 przez pierwsze pół roku tj. od 22.02.2016 do 21.08.2016 będzie obowiązywał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia i dalej od 22.08.2016 jednomiesięczny aż do 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia gdy osiągniemy staż pracy powyżej 3 lat.

Umowa na zastępstwo nie jest wliczana do limitu 33+3

 

IV. Umowa na czas nieokreślony

Zawierana bezterminowo; najbardziej trwała – może być rozwiązana przez każdą ze stron umowy ale przez pracodawcę dodatkowo gdy poda uzasadnioną przyczynę jej rozwiązania. W drodze wypowiedzenia warunków płacy i pracy nie można przekształcić umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony. (por. uchwała SN (7) z 28.4.1994 r., sygn. akt I PZP 52/93, OSNAPiUS 1994, Nr 11, poz. 169).

Długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest taki jak w przypadku umowy na czas określony czy też umowy na zastępstwo.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments