Zawartość wniosku o urlop wychowawczy

Termin złożenia wniosku

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o dzielenie urlopu.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ

Oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym do pobrania TUTAJ

 

Zawartość wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

1. imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko,

2. wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko,

3. wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,

4. określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

 

Załączniki do wniosku:

1. oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób,

2. oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie:

  • ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej,
  • ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka,
  • gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności braku możliwości uzyskania oświadczenia od drugiego rodzica do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się:

  • prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej,
  • prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka,
  • inne dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się  usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego wskazanym we wniosku.

3. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 Kodeksu pracy.

 

Urlop w wymiarze 36 miesięcy

W przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wniesie 36 miesięcy:

1. skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy, albo

2. kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy, albo

3. kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 kodeksu pracy, albo

4. kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

 

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments