Limit umów na czas określony

Zgodnie z art. 25§ 1 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Nie stosuje się limitów 33+3 do umów o pracę zawartych na czas określony w celu:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

lub w przypadku:

4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie w umowie określi ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. O niestosowaniu limitów pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Do limitu umów na czas określony nie wlicza się umowy o pracę na okres próbny.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na 3 miesięczny okres próbny, następnie zawarł umowę o pracę na czas określony 1,5 roku (18 miesięcy). Pracodawca może jeszcze z tym pracownikiem na okres 15 miesięcy zawrzeć jeszcze 2 umowy na czas określony. Umowa na okres próbny nie jest wliczana do limitu na czas określony.

 

Przekroczenie limitów skutkuje przekształceniem umowy na czas nieokreślony w umowę na czas nieokreślony z mocy prawa:

  • od dnia następnego po upływie 33 miesięcy,
  • od dnia zawarcia 4 umowy o pracę.

Jeżeli nie zostanie przekroczony limit ilości umów zawartych na czas określony ale zostanie przekroczony limit 33 miesięcy to taka umowa przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony po przekroczeniu 33 miesiąca jej trwania.

Przykład

Wieloletnia ale pierwsza umowa na czas określony zawarta została przed 22.02.2016 np. na 4 lata, to po przekroczeniu 33 miesięcy licząc od dnia 22.02.206 przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Nie ma tutaj znaczenia, że nie został przekroczony limit 3 umów, ale został przekroczony limit 33 miesięcy.

 

Podobnie jest kiedy nie zostanie przekroczony limit 33 miesięcy ale zostanie przekroczony limit 3 umów to czwarta umowa będzie już umową na czas nieokreślony pomimo, że łączna ilość umów nie przekroczyła limitu 33 miesięcy.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem kolejno 3 umowy o pracę na czas określony każda z nich na okres 7 miesięcy,a zwarcie 4 umowy  o pracę na czas określony spowoduje jej przekształcenie z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Nie ma znaczenia, że pracownik nie przepracował 33 miesięcy, ale został przekroczony limit 3 umów na czas określony.

 

Przerwy w zatrudnieniu między umowami na czas określony

Limit 33 miesięcy oraz limit ilości umów, należy liczyć niezależnie od przerw występujących pomiędzy umowami na czas określony. Zniesiona została zasada „zerowania” limitu umów jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę przekroczyła 1 miesiąc.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony na okres 8 miesięcy. Po przerwie 10 miesięcznej pracownik powrócił do byłego pracodawcy i zawarł z nim kolejną umowę na czas określony na okres 12 miesięcy. Łączna suma miesięcy wynosi 20 (12 + 8) oraz  jest to druga umowa na czas określony z limitu 3 umów. Okresy zatrudnienia pomimo przerwy 10 miesięcznej w zatrudnieniu podlegają sumowaniu.

 

Umowy zawarte przed dniem 22.02.2016 i trwające nadal po tej dacie

W przypadku umów zawartych przed dniem 22.02.2016 limit 33 miesięcy liczymy od dnia 22.02.2016 a ilość zawartych umów liczymy przed i po dniu 22.02.2016 r.

Przykład

Pierwsza umowa zawarta przed 22.02.2016 i trwająca nadal po tej dacie będzie nadal pierwszą umową z limitu 3 umów, a kolejna zawarta po 22.02.2016 z tym pracodawcą będzie drugą umową. Jeżeli jest to druga umowa zawarta przed 22.02.2016 i trwa nadal po tej dacie będzie nadal druga umowa z limitu 3 umów, a kolejna zawarta z tym pracodawcą będzie już trzecią umową.

Przykład

Wieloletnia ale pierwsza umowa na czas określony zawarta została przed 22.02.2016 np. na 4 lata, to po przekroczeniu 33 miesięcy licząc od dnia 22.02.206 przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Nie ma tutaj znaczenia, że nie został przekroczony limit 3 umów, ale został przekroczony limit 33 miesięcy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1220).
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments