Urlop bezpłatny a prawo do świadczeń zdrowotnych

 

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.

Art. 174. Kodeks pracy (Urlop bezpłatny)

§ 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

 

W trakcie urlopu bezpłatnego nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a co za tym idzie okres urlopu bezpłatnego jest okresem przerwy w opłacaniu składek.

 

Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zachowuje prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez okres 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego. Utrata uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych po omawianych 30 dniach dotyczy  również członków rodziny pracownika (np. dzieci, współmałżonka) zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 Art. 69 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mówi nam, że pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

 

Jeżeli pracownik będzie przebywał na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni, żeby nie utracił prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zgłosić go może np. pracujący współmałżonek. Jeżeli jednak nie jest to możliwe pracownik może ubezpieczyć się dobrowolnie składając stosowny wniosek w NFZ o objęcie tym ubezpieczeniem jednak, takie ubezpieczenie wiąże się z opłacaniem comiesięcznej składki.

Wzór wniosku o urlop bezpłatny do pobrania poniżej:

Wzory dokumentów

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments