Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

1. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub miał nieobecność nieusprawiedliwioną, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca.

Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodów innych niż choroba lub macierzyństwo,
  • tak obliczoną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był  nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej niezdolności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Ten schemat obliczeń stosuje się również w przypadku, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca a wynagradzany jest w stawce miesięcznej w stałej wysokości.

 

Przykład

Pracownik zostaje zatrudniony od dnia 23 maja 2016 za wynagrodzeniem w wysokości 4 800 zł W wymiarze cały etat i świadczy pracę po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Czas pracy w maju wynosi 160 godzin.

Sposób obliczenia:

1/  Dzielimy wynagrodzenie pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w maju:

4 800,00 : 160h = 30,00 zł otrzymujemy stawkę godzinową.

2/  Stawkę godzinową wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin nie przepracowanych przez pracownika:

30,00 x 14 dni x 8h = 3 360,00 zł

3/ Otrzymaną kwotę odejmujemy od kwoty wynagrodzenia które pracownik otrzymałby gdyby przepracował cały miesiąc.

4 800,00 zł – 3 360,00 zł = 1 440,00 zł

Pracownikowi za przepracowaną część miesiąca będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 440,00 zł.

 

2. Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe (art. 92 K.p). Ten schemat obliczeń stosujemy także w przypadku nieobecności pracownika w pracy w okresie w którym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wynikający z wypadku w pracy czy też w drodze do pracy, za okres świadczenia rehabilitacyjnego.

Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 dni (niezależnie ile dni wypada w danym miesiącu),
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą (liczba dni z zaświadczenia ZUS ZLA popularne L-4),
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

Zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Ten schemat obliczeń stosujemy także w przypadku nieobecności pracownika w pracy w okresie w którym pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (L-4) od 4 do 10 sierpnia. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

4 800,00 zł : 30 =  160,00 zł

160,00 zł x 7 dni nieobecności = 1 120,00 zł

4 800,00 zł – 1 120,00 zł = 3 680,00 zł

Pracownikowi za przepracowaną część miesiąca będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 3 680,00 zł

 

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (L-4) od 17 do 28 lutego. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca? Luty ma 28 dni.

4 800,00 zł : 30 =  160,00 zł

160,00 zł x 12 dni nieobecności = 1 920,00 zł

4 800,00 zł – 1 920,00 zł = 2 800,00 zł

Pracownikowi za przepracowaną część miesiąca będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 800,00 zł

 

3. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni

 

Przykład

Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu wynosi 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (L-4) od 1  do 30 maja. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowany 1 dzień tj. 31 maj?

4 800,00 zł : 30 = 160,00 zł

160,00 zł x 30 = 4 800,00 zł

4 800,00 – 4 800,00 = 0 zł

Pracownikowi za przepracowaną część miesiąca będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 0 zł. Czy prawidłowo? NIE

Ale mając na uwadze normę zawartą w art. 80 Kodeksu pracy, która mówi, że za pracę wykonaną pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia za maj obliczamy następująco:

Wymiar czasu pracy obowiązujący w maju 2016 wynosi dla pełnego etatu 160 godzin

I dalej:

4 800,00 zł : 160 godzin = 30,00 zł

30,00 zł x 8 godzin = 240,00 zł

Pracownikowi za przepracowany jeden dzień (31 maja) będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 240,00 zł. 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments