Wysokość odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia

Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

 

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania stosujemy zasady używane przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z tą jednak różnicą, że przy ustalaniu wysokości  odszkodowania nie stosujemy współczynnika ekwiwalentowego.

 

Ustalamy wysokość podstawy odszkodowania

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odszkodowania. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki (funkcyjne, stażowe) wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

Przykład

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 500 zł. W dniu 13.10.2016 otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę wraz z informacją o skróconym okresie wypowiedzenia z trzech do jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowa ulegnie rozwiązaniu 30.11.2016 zamiast 31.01.2017. Za pozostałe 2 miesiące: grudzień 2016 i styczeń 2017 przysługuje pracownikowi odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania = 5 000 zł

2 500 zł x 2 miesiące = 5 000 zł.

 

Przykład

Wynagrodzenie pracownika składa się z: wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2 500 zł oraz zmiennych składników miesięcznych: premie regulaminowe od 10 % do 20% wynagrodzenia zasadniczego. W dniu 13.10.2016 otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę wraz z informacją o skróconym okresie wypowiedzenia z trzech do jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu 30.11.2016 zamiast 31.01.2017. Za pozostałe 2 miesiące: grudzień 2016 i styczeń 2017 przysługuje pracownikowi odszkodowanie. Wysokość premii miesięcznych:

Październik – 250 zł

Wrzesień – 375 zł

Sierpień – 500 zł

 

Do ustalenia podstawy wymiaru odszkodowania ze zmiennych składników wynagrodzenia,  przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych, przy czym należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest podstawa odszkodowania.

I dalej:

250 zł + 375 zł + 500 zł = 1 125 zł : 3 miesiące = 375 zł

Ustalamy podstawę odszkodowania sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

2 500 zł + 375 zł = 2 875 zł

Wysokość odszkodowania za 2 miesiące: 2 875 zł x 2 = 5 750 zł

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • § 2 ust. 1 pkt  1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • § 14 – 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments