Zawartość świadectwa pracy

W świadectwie pracy zamieszczamy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1) okresu lub okresów zatrudnienia,

2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,

4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia,

5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,

6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku,

7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego,

9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,

10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,

11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,

12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub form zastępczych,

15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

16) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,

19) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych.,

20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

 

W świadectwie pracy zamieszczamy też pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.

 

Z powyższych informacji które powinny zostać zawarte w świadectwie pracy, wyodrębnię „bieżące” informacje istotne dla nowego pracodawcy, w przypadku ich braku niektóre z uprawnień mogłyby bezzasadnie zostać powielone w kolejnym zatrudnieniu.

Do „bieżących” informacji należą informacje dotyczące:

1) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku,

2) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

3) wykorzystanego urlopu ojcowskiego,

4) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,

5) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,

6) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

7) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

8) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy (np.: wypłata odprawy emerytalno – rentowej).

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Joanna
Joanna
8 miesięcy temu

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące świadectwa pracy ust 5 pkt 13 (okresy nieskładkowe) w związku z korzystaniem z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko poniżej 8 roku życia z tytułu COVID-19 za które wypłacany był zasiłek w 2020 r (poza limitem 60 dni) w związku z zamknięciem żłobka. pytanie: Czy pracodawca w świadectwie pracy wskazując okresy nieobecności powinien opisać iż jest to opieka na dziecko tyt COVID-19?Jakie są w tej kwestii wytyczne? Jaki jest prawidłowy opis na świadectwie pracy.? brak opisu powoduje dla mnie brak jednoznacznego wyjaśnienia przyczyn nieobecności w pracy w okresach kiedy korzystałam z dodatkowego zasiłku na dziecko tyt… Czytaj więcej »