Od 1 czerwca 2017r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy

Od 1 czerwca 2017r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017r.

 

Przyczyny wprowadzenia nowego wzoru świadectwa pracy

Zmiany w nowym wzorze świadectwa pracy dotyczą pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej który ma obowiązek zamieszczenia w świadectwie pracy wydawanemu pracownikowi tymczasowemu informacji dotyczącej każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

 

Dodatkowo został wydłużony termin z 3 dni do 7 dni dotyczący:

Wydania nowego świadectwa pracy

W przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

Uzupełnienia świadectwa pracy

W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu poprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

Oraz dodano ust. 4a

Zawarcie ugody z pracownikiem

W przypadku zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenie ugody przez sąd. Ponadto w dodatkowo dodanym ust. 4b doprecyzowano, że jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe w powyższym terminie, pracodawca przesyła świadectwo pracy za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments