Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2018

Zgodnie z art. 151§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2 100 zł.

Sposób obliczenia dodatku za godzinę pracy w porze nocnej:

  • minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. np. dla stycznia 2018r. (2 100,00 zł : 168h) = 12,50 x 20 % = 2,50 zł
  • otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.
Miesiąc Liczba godzin pracy Wysokość dodatku za 1h pracy w nocy
Styczeń 168 2,50
Luty 160 2,63
Marzec 176 2,39
Kwiecień 160 2,63
Maj 160 2,63
Czerwiec 168 2,50
Lipiec 176 2,39
Sierpień 176 2,39
Wrzesień 160 2,63
Październik 184 2,28
Listopad 168  160 2,50    2,63 *
Grudzień 152 2,76

 

*Zmiana wysokości dodatku za listopad spowodowana jest ustanowieniem 12 listopada dniem wolnym od pracy.

Według zasad obowiązujących od 01.01.2017r. , przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej  do 31.12.2016 r. dodatek ten był brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej.

Do obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny z wyłączeniem:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • art.1517 § 1, art. 1518 § 1 Kodeksu pracy,
  • art. 6 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments