Test z ustawy zasiłkowej

Test z ustawy zasiłkowej cz. I   Test aktualny z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r.

Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru

3798

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1 / 20

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota:

2 / 20

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował:

3 / 20

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż:

4 / 20

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej:

5 / 20

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

6 / 20

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonymi są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki spowodowanej nad chorym dzieckiem w wieku do:

7 / 20

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później jednak niż:

8 / 20

  Zasiłek wyrównawczy:

9 / 20

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacany zasiłek wyrównawczy traktuje się na równi:

10 / 20

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:

11 / 20

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Kontrolę wykonują:

12 / 20

Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi:

13 / 20

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała:

14 / 20

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy – nie dłużej jednak niż:

15 / 20

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

16 / 20

Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres:

17 / 20

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

18 / 20

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi:

19 / 20

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, obejmują:

20 / 20

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy kod literowy D oznacza:

Twój wynik to

Średni wynik to 75%

0%

 

1815

Test ze zmian w ustawie zasiłkowej obowiązujących od stycznia 2022

Test składa się z 12 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 12

Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy przypadających po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez:

2 / 12

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała:

3 / 12

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła:

4 / 12

Miesięczny zasiłek chorobowy, za okres pobytu w szpitalu wynosi:

5 / 12

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

6 / 12

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje osobie która:

7 / 12

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

8 / 12

Ubezpieczonej będącej pracownicą przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego:

9 / 12

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż:

10 / 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od:

11 / 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłki wypłaca na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od  dnia:

12 / 12

Jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie z winy ubezpieczonego, wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu:

Twój wynik to

Średni wynik to 78%

0%

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments