Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Stosunek procentowy wynagrodzenia o którym mowa powyżej wynosi:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2018 r. wynosiło 4 622,84zł. (M.P. z dnia 14 maja 2018 r. poz. 472)

Wynagrodzenie młodocianych za okres czerwiec, lipiec, sierpień 2018r.

Rok nauki Podstawa wymiaru ubezpieczenia Rodzaj ubezpieczenia Źródło finansowania
pracodawca młodociany
I rok nauki 184,91 zł emerytalne 18,05 zł 18,05 zł
rentowe 12,02 zł 2,77 zł
chorobowe —— 4,53 zł
wypadkowe X ——
II rok nauki 231,14 zł emerytalne 22,56 zł 22,56 zł
rentowe 15,02 zł 3,47 zł
chorobowe —— 5,66 zł
wypadkowe X ——
III rok nauki 277,37 zł emerytalne 27,07 zł 27,07 zł
rentowe 18,03 zł 4,16 zł
chorobowe —— 6,80 zł
wypadkowe X ——

 

XSkładka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. Od 01.04.2018 wynosi 1,67%

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracodawcę i młodocianego pracownika obowiązujące w 2018 r.

Pracodawca Młodociany
emeryt. rent. wypadk. FP FGŚP emeryt. rent. chorob. zdrowotne
9,76% 6,50% 1,67% —— 0,10% 9,76% 1,50% 2,45% 9%

 

1,67% – wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Od wynagrodzenia młodocianych nie odprowadzana jest składka na Fundusz Pracy, gdyż składka odprowadzana jest od co najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym w 2018r. wynosi ono 2 100zł.

Kod tytułu ubezpieczeń z którym należy zgłosić młodocianego do ZUS na druku ZUS ZUA 01 20 XX

Zmiana wysokości wynagrodzenia młodocianych następuje: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia.

 

Przykład

Zakład pracy zatrudnia młodocianego (II rok nauki) za wynagrodzeniem w wysokości minimalnej, dane do obliczeń wynagrodzenia za lipiec 2018r.:

 

  • 111,25 zł podstawowe koszty uzyskania przychodu
  • młodociany złożył pracodawcy Pit-2
  • 231,14zł (4 622,84 x 5%) wysokość wynagrodzenia młodocianego w lipcu 2018r.
L.P. Obliczenia zł, gr
1. Wynagrodzenie za pracę młodocianego za lipiec 2018r. 231,14
2. Składka na ubezpieczenie emerytalne 231,14 x 9,76% 22,56
3. Składka na ubezpieczenie rentowe 231,14 x 1,50% 3,47
4. Składka na ubezpieczenie chorobowe 231,14 x 2,45% 5,66
5. Suma składek na ubezpieczenie społeczne (2+3+4) 31,69
6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1-5) 199,45
7. Składka zdrowotna 9%    (poz. 6 x 9%) 17,95
8. Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 7,75%  (poz. 6 x 7,75%) 15,46
9. Koszty uzyskania przychodu 111,25
10. Kwota zmniejszająca zaliczkę  (Pit-2) 46,33
11. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek [1 – (5 + 7)] 88,00
12. Zaliczka na podatek dochodowy [(88,00 x 18%) – 46,33] 0,00
13. Składka zdrowotna odliczona od podatku 0,00
14. Kwota netto do wypłaty  (1 – 5 – 12 – 13) 199,45

 

Jeżeli zaliczka na podatek wynosi „0” zł, to składkę zdrowotną obniżamy do wysokości tej zaliczki, czyli też do „0” zł.

Zgodnie z art. 83. ust. 1. w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • art. 83 ust. 1 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments