Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2019

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być  niższa od kwoty:

  • 1 1687,50 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2019 r. tj. 2 250zł),

oraz wyższa od kwoty:

  • 2 859 zł (60% z 4 765 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2019).

 

Przykład

Pracownica będzie przebywała  na urlopie wychowawczym od 1.01.2019 do 31.12.2019r. Jest zatrudniona na 1 / 2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1 400 zł. Od stycznia 2019 r.  należy jej podwyższyć podstawę wymiaru do kwoty 1 1687,50 zł  najniższej obowiązującej w 2019roku.

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego na urlopie wychowawczym

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych od 01.11.2018 w wysokości 620 zł. Do 31 października 2018 w wysokości: 520 zł.

 

Powrót z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca

Zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objecie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez cześć miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

 

Przykład

Pracownik powraca z urlopu wychowawczego w dniu 23 czerwca 2019r. podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na omawianym urlopie wynosi 1687,50 zł.

Obliczenia:

  • podstawę do ubezpieczenia dzielimy przez ilość dni kalendarzowych czerwca

1 687,50zł : 30 dni = 56,25 zł

  • tak otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu

56,25 x 22 dni = 1 237,50 zł

Podstawa do ubezpieczenia za czas przebywania na urlopie wychowawczym w okresie od 01.06. do 22.06.2019r. została proporcjonalnie pomniejszona i wynosi 1 237,50 zł, podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 620 zł. składka ta jest miesięczna i niepodzielna  (art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Przykład wypełnienia raportu ZUS RCA za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym

Za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pracodawca nie odprowadza składek do ZUS a jedynie je nalicza i wykazuje w imiennym raporcie ZUS RCA. Składki te finansowane są przez budżet państwa. Warunkiem jest złożenie przez pracownika oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ

Oznacza to, że jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik podejmie zatrudnienie np. na podstawie umowy o pracę lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń to będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy a nie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

 

Poniżej przykład wypełnienia raportu ZUS RCA w programie płatnik dla ubezpieczonej przebywającej przez cały miesiąc na urlopie wychowawczym gdzie podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 2 000 zł a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 620 zł.

Blok IV raportu ZUS RCA zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne

Blok V raportu ZUS RCA zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Podstawa prawna:

  • art. 18 ust.5b, 9,14 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments