Test z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Test z ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych cz. I

Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

12571

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

1 / 30

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

2 / 30

Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności:

3 / 30

Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują:

4 / 30

Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat:

5 / 30

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w:

6 / 30

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest:

7 / 30

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi:

8 / 30

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca:

9 / 30

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres:

10 / 30

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej:

11 / 30

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada:

12 / 30

Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, informuje o tym niezwłocznie:

13 / 30

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie:

14 / 30

Stopa procentowa składek na ubezpieczenia rentowe wynosi:

15 / 30

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi:

16 / 30

W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości:

17 / 30

Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie:

18 / 30

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet:

19 / 30

Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na wniosek płatnika składek w terminie:

20 / 30

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie:

21 / 30

Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od:

22 / 30

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie:

23 / 30

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia:

24 / 30

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej:

25 / 30

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do:

26 / 30

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:

27 / 30

Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres:

28 / 30

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych:

29 / 30

Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:

30 / 30

Działalnością Zakładu kieruje:

Your score is

The average score is 67%

0%

 

Poniżej test z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych cz. II

Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. 

Test z ustawy zasiłkowej

 

Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru napisanych na podstawie poniższych ustaw:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Test z ustawy zasiłkowej

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments