Adres na zwolnieniu lekarskim zmiana od 1 stycznia 2019

Zmieniony został ust. 5 art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz do art. 59 tej ustawy po ust. 5  zostały dodane ust.  5a-5g.

Zmiana od 01.01.2019r. dotyczy:

 • sposobu doręczenia zawiadomienia o kontroli,
 • adresu który podajemy do zwolnienia lekarskiego.

 

Sposób zawiadomienia

Było do 31.12.2018r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin  badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych.

Jest od 01.01.2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia ubezpieczonego o terminie badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych.

Zawiadomienie o którym mowa powyżej przekazuje się:

I. w formie pisemnej przez:

 • operatora pocztowego (Poczta Polska)

II. telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez:

 • pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inne upoważnione osoby,
 • pracodawcę.

 

Adres na zwolnieniu lekarskim zmiany od 1 stycznia 2019

Zawiadomienie w formie pisemnej przesyłane jest na adres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, to jest na adres pobytu ubezpieczonego w czasie choroby. Nie musi to być adres zamieszkania lub zameldowania. Ubezpieczony jest zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym wstawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy.

Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych  o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

W przypadku podania do zaświadczenia lekarskiego innego adresu niż adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy lub nie poinformowaniu o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy – przyjmuje się, że zawiadomienie o terminie badania (kontroli) wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim, zostało doręczone skutecznie. Niestawiennictwo na badania (kontrolę) skutkuje wydaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  decyzji o braku prawa do zasiłku.

 

Zawiadomienie telefoniczne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być  przekazane, jeżeli odpowiednio numer telefonu ubezpieczonego lub jego adres elektroniczny są znane podmiotowi dokonującemu doręczenia wiadomości. Zawiadomienie przekazane:

 • telefonicznie ma skutek doręczenia, jeżeli rozmowa była rejestrowana, a ubezpieczony wyraził zgodę na nagranie,
 • za pomocą komunikacji elektronicznej ma skutek doręczenia, jeżeli doręczający otrzymał potwierdzenie jego otrzymania przez ubezpieczonego.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188),
 • art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments