Kod trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy na ZUS ZWUA

Od  stycznia 2019 r. w formularzu ZUS ZWUA został dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego. Dane w tej części formularza dotyczą wyłącznie stosunku pracy lub stosunku służbowego, który ustał po 31.12.2018r., oraz gdy w bloku IV została wskazana przyczyna wyrejestrowania 100 lub 500.

Poniżej dodany blok V w formularzu ZUS ZWUA

 

 

 

 

 

 

W bloku V polu 01 wpisujemy ostatni dzień zatrudnienia (taki jak w świadectwie pracy)

W bloku V polu 02 formularza ZUS ZWUA wpisujemy kod wygaśnięcia / kod trybu rozwiązania stosunku pracy / stosunku służbowego – składa się z 3 znaków, z których wpisana w polu 3 litera:

R – oznacza ustanie stosunku pracy / stosunku służbowego w wyniku jego rozwiązania

W – oznacza ustanie stosunku pracy / stosunku służbowego w wyniku jego wygaśnięcia

20R – bez wypowiedzenia, przez pracownika w związku przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

21R – w wyniku nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy, zaproponowanych przez pracodawcę z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części

22R – na mocy porozumienia stron

23R – wypowiedzenie przez pracodawcę

24R – wypowiedzenie przez pracownika

25R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, naruszenie obowiązków pracowniczych

26R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, popełnienie przestępstwa

27R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, utrata koniecznych uprawnień

28R – z upływem czasu, na który była zawarta umowa o pracę

29R – z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta umowa

30R – ze skróconym okresem wypowiedzenia, w trybie art. 361 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy albo na podstawie przepisów innych ustaw

31R – przywrócenie do pracy i zatrudnienie u innego pracodawcy

32R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, niezdolność do pracy dłuższa niż 3 mies.

33R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, wyczerpanie okresu zasiłkowego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

34R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, usprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 1 mies.

35R – bez wypowiedzenia przez pracownika, orzeczenie o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie

36R – bez wypowiedzenia przez pracownika, naruszenie obowiązków przez pracodawcę

37R – w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, innych niż określone w części XVI

38R – powołanie u innego pracodawcy

39R – odwołanie

40R – odwołanie bez wypowiedzenia

41R – wygaśnięcie mandatu

42R – z pracownikiem młodocianym w związku z orzeczeniem lekarskim o pracy zagrażającej zdrowiu

43R – z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowe zwolnienie – porozumienie stron

44R – z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowe zwolnienie – wypowiedzenie

45R – z przyczyn niedotyczących pracownika, indywidualne zwolnienie – wypowiedzenie

46R – z przyczyn niedotyczących pracownika, indywidualne zwolnienie – porozumienie stron

47W – brak powrotu do pracy po zakończeniu stosunku pracy z wyboru

48W – śmierć pracownika

49W – śmierć pracodawcy

50W – tymczasowe aresztowanie

51W – powołanie do zawodowej służby wojskowej

52W – brak powrotu do pracy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej

53W – w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, innych niż określone w części poniżej.

 

W bloku V w polu 03 formularza ZUS ZWUA wpisujemy kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego – składa się z 3 znaków

400 – art. 23(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
401 – art. 23(1) § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
402 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
403 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
404 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 405 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 406 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 407 – art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
408 – art. 30 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 lutego 2016 r.
409 – art. 42 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
410 – art. 48 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
411 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
412 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
413 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 414 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
415 – art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
416 – art. 683 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
417 – art. 70 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
418 – art. 70 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 2495
419 – art. 73 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
420 – art. 201 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
421 – art. 30 § 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
422 – art. 30 § 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
423 – art. 74 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
424 – art. 631 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
425 – art. 632 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
426 – art. 66 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
427 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
428 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
429 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
430 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
431 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
432 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
433 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
434 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
435 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
436 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
437 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
438 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
439 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
440 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
441 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 2495
442 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
443 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
444 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
445 – art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
446 – art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
447 – art. 71 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
448 – art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
449 – art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
450 – art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
451 – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
452 – art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
453 – art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
454 – art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
455 – art. 20 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
457 – art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
458 – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
459 – art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
460 – art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
461 – art. 225 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
462 – art. 225 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
463 – art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
550 – inna niż określona w kodach od 400 do 455 i od 457 do 463 – podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments