Ekwiwalent za urlop dla pracownika niepełnosprawnego w 2019

Współczynnik urlopowy dla pełnego etatu w 2019 roku wynosi 20,92

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • dla 1/1 etatu   20,92
 • dla 3/4 etatu   15,69
 • dla 1/2 etatu   10,46
 • dla 1/3 etatu     6,97
 • dla 1/4 etatu     5,23

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2019r. np. za lata 2017,2018 , do wyliczenia ekwiwalentu stosujemy współczynnik z 2019 roku.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia, współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),
 2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),
 3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik niepełnosprawny, korzystający ze skróconej normy czasu pracy  był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i świadczył pracę po 7 godziny dziennie, w okresie od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r. Jego  wynagrodzenie określone jest  w stawce miesięcznej w stałej wysokości 2 250 zł brutto. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu (5 dni x 7 h = 35 godzin).

Obliczenia:

Podstawa ekwiwalentu: 2 250 zł

Obliczamy wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który w roku 2019 dla pełnego etatu wynosi: 20,92

2 250 zł : 20,92 = 107,55 zł

Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień przez 7 godzin pracy:

107,55 zł : 7 godzin pracy = 15,36 zł

Ustalamy liczbę godzin urlopu

5 dni urlopu X 7 godzin pracy = 35 h

Obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za godzinę pracy

35 h x 15,36 zł = 537,60 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 537,60 zł brutto

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pół etatu

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31.01.2019r. Przysługuje mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 6 dni (42 godzin).Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 3,5 godziny dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 1 125 zł brutto, oraz zmiennych premii miesięcznych:
grudzień 2018r. – 500 zł
listopad 2018r. – 600 zł
październik 2018r. – 400 zł

Obliczenia:

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

1 125 zł + 500 zł = 1 625 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu na 1/2 etatu wynosi: 10,46

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

1 625 zł : 10,46 = 155,35 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 7 godzin:

155,35 : 7 = 22,19 zł

Ustalamy liczbę godzin urlopu

6 dni urlopu X 7 godzin pracy = 42 h

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

42h x 22,19 zł = 931,98 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 931,98 zł brutto

 

Dla pracownika niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy norma dobowa równa się 7 godzin. Ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 7, gdyż norma dobowa pracownika niepełno etatowego wynosi 7 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 7 godzin.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

Podstawa prawna:

 • §15 – 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Beata
Beata
4 lat temu

Rozumiem, kwestię pracownika niepełnosprawnego,zatrudnionego do 28.02.2019 a jak liczyć jego zaległy urlop do ekwiwalentu, gdy za zeszły rok zostało mu 13 dni w 8 godzinnym trybie pracy (przed otrzymaniem niepełnosprawności)

Beata
Beata
w odpowiedzi do  Jowita
4 lat temu

Dziękuje