Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Urodzenie kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego nie przerywa tego urlopu, jedynie ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego za okresy urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego jeżeli złożyła dokumenty uprawniające do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej przebywającej na urlopie wychowawczym, mówi o tym art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej; Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko,
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Przykład

Katarzynie C. pracodawca udzielił urlopu wychowawczego z tytułu urodzenia pierwszego dziecka w okresie od 1 lutego 2017r. do 30 września 2019r. W dniu 14 kwietnia 2019r. pracownica urodziła drugie dziecko. W dniu 21 kwietnia 2019r. złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński przysługujący Katarzynie C. za okresy:

 • od 14 kwietnia do 31 sierpnia 2019r. – za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego,
 • od 1 września do 30 września 2019r. za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego,
 • od 1 października 2019r. do 11.04.2020r. za okres udzielonego urlopu rodzicielskiego

Łącznie okres urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni (art. 180 § 1 Kodeks pracy) oraz 32 tygodnie za okres urlopu rodzicielskiego (art. 1821a § 1 Kodeks pracy), co daje 52 tygodnie w okresie od 14 kwietnia 2019r. do 11.04.2020r.

 

Za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego pracownica będzie objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym za okres przebywania na urlopie wychowawczym była objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pomimo, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczona nie będzie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym to przysługują jej bezpłatne wizyty lekarskie w ramach NFZ.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku (art. 18 ust. 6 ustawy o sus).

 

Raporty ZUS za okres przebywania na urlopie wychowawczym oraz za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Poniżej omówione zostaną dwa przypadki wypełniania raportów ZUS na podstawie powyższego przykładu dotyczącego Katarzyny C. W miesiącu kwietniu (miesiąc w którym ubezpieczona zgodnie z przykładem urodziła drugie dziecko i rozpoczęła pobieranie z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego).

I. W przypadku gdy pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków (pracodawca zatrudnia powyżej 20 ubezpieczonych)
II. W przypadku gdy ZUS zobowiązany jest do wpłaty świadczeń
(pracodawca zatrudnia poniżej 20 ubezpieczonych)

 

I. W przypadku gdy pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków

Raport ZUS RSA

 • od 1 do 13 kwietnia 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, kod świadczenia/ przerwy: 121 urlop wychowawczy,
 • od 14 do 30 kwietnia 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, kod świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński.

Raport ZUS RCA

 • za okres urlopu wychowawczego od 1 do 13 kwietnia 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 12 11 XX naliczamy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy pomniejszonej proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie wychowawczym w kwietniu 2019r. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczamy od podstawy w pełnej wysokości (składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna),
 • za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego kod 12 40 XXpodstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku w kwietniu podstawa wymiaru składek zostanie pomniejszona proporcjonalnie do okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

 

II. W przypadku gdy ZUS jest zobowiązany do wypłaty świadczeń

W przypadku pracodawcy który nie jest zobowiązany do wypłaty świadczeń wypełniamy jedynie raport ZUS RSA

 • od 1 do 13 kwietnia 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, kod świadczenia/ przerwy: 121 urlop wychowawczy,
 • od 14 do 30 kwietnia 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, kod świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński.

Raport ZUS RCA

 • za okres urlopu wychowawczego od 1 do 13 kwietnia 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 12 11 XX naliczamy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy pomniejszonej proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie wychowawczym w kwietniu 2019r. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczamy od podstawy w pełnej wysokości (składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna),

 

Raporty za miesiąc maj kiedy przez cały miesiąc nasza przykładowa Katarzyna C. pobiera zasiłek macierzyński

I. W przypadku gdy pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków (pracodawca zatrudnia powyżej 20 ubezpieczonych)
II. W przypadku gdy ZUS zobowiązany jest do wpłaty świadczeń
(pracodawca zatrudnia poniżej 20 ubezpieczonych)

 

I. W przypadku gdy pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków

Raport ZUS RSA

 • od 1 do 31 maja 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, kod świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński.

Raport ZUS RCA

 • za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego kod 12 40 XX podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku.

 

II. W przypadku gdy ZUS jest zobowiązany do wypłaty świadczeń

Raport ZUS RSA

 • od 1 do 31 maja 2019r. kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, kod świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński.

 

Podstawa prawna:

 • art. 29 ustawyz dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments