Prawo do zasiłku za okres urlopu ojcowskiego po ustaniu zatrudnienia

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 1823 § 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

 

§ 11 . Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. (tydzień liczony jest jako 7 kolejnych dni kalendarzowych, nie ma znaczenia czy w trakcie tych 7 dni wypadają święta lub dni wolne od pracy).

 

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

 

Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego po ustaniu zatrudnienia wypłaca ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej).

Prawo do zasiłku za okres urlopu ojcowskiego po ustaniu zatrudnienia, przysługuje w przypadku nabycia prawa do urlopu ojcowskiego w trakcie ubezpieczenia/zatrudnienia.

 

Poniżej przykłady nabycia prawa do zasiłku za okres urlopu ojcowskiego po ustaniu zatrudnienia:

  1. Umowa o pracę zawarta na czas określony do 31.07.2019r. Pracownik w dniu 22 lipca wystąpił z wnioskiem o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni od dnia 31 lipca.
  2. Umowa o pracę zawarta na czas określony do 31.07.2019r. Pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym do 30 lipca w dniu 22 lipca złożył wniosek o urlop ojcowski od 31 lipca.
  3. Umowa o pracę zawarta na czas określony do 31.07.2019r. Pracownikowi w dniu 17 lipca urodziło się dziecko, pracownik 22 lipca złożył wniosek o urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni.
  4. Umowa o pracę zawarta na czas określony do 31.07.2019r. Pracownik do 30 lipca przebywa na dwutygodniowym urlopie ojcowskim na córkę. W dniu 18 lipca urodziło się drugie dziecko. Pracownik w dniu 19 lipca złożył wniosek o kolejny dwutygodniowy urlop ojcowski od dnia 31 lipca.

Po ustaniu zatrudnienia pracownik nie korzysta już z urlopu ojcowskiego ponieważ nie pozostaje w zatrudnieniu, jedynie wypłacany jest zasiłek.

 

Niezachowanie terminu na złożenie wniosku o urlop ojcowski, skutkuje brakiem obowiązku uwzględnienia wniosku przez pracodawcę.

 

Przykład

Umowa o pracę zawarta na czas określony do 31.07.2019r. Pracownik do 30 lipca przebywa na dwutygodniowym urlopie ojcowskim na córkę. W dniu 28 lipca urodziło się drugie dziecko. Pracownik w dniu 29 lipca złożył wniosek o kolejny dwutygodniowy urlop ojcowski od dnia 31 lipca.

Wzory dokumentów

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments