Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu od października 2019 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota 2250 zł ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           2 250 zł
 • 3 / 4 etatu    1 687,50 zł
 • 1 / 2 etatu  1 125 zł
 • 1 / 4 etatu       562,50 zł

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto na pół etatu od kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie od października do grudnia 2019 roku dla kwoty 1 125 zł brutto

 

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 125,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku 17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 1 125,00zł  x 9,76 % = 109,80 zł
 • składka rentowa: 1 125,00 zł x 1,5 % = 16,88 zł
 • składka chorobowa: 1 125,00zł  x  2,45 % =27,56 zł

suma: 154,24 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika.

 • 1 125,00 zł – 154,24 zł = 970,76 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 1 125,00zł – 154,24zł = 970,76 zł – 250 zł = 720,76 = 721 zł (po zaokrągleniu)
 • 721 zł  x 17 %122,57 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku: 43,76 zł

 • 122,57 zł – 43,76 zł = 78,81 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

IV. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi : 970,76 zł.
 • 970,76 zł  x 9 % = 87,37 zł którą obniżamy do wysokości zaliczki = 78.81 zł

Ważne!

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Teraz obliczamy składkę zdrowotną  w wysokości 7,75% podlegającą odliczeniu:

 • 970,76 zł x 7,75 % = 75,23 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 78,81 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 78,81zł  – 75,23zł = 3,6 zł. = 4 zł (podatek do wpłaty do US)

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1 125,00 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 154,24 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (109,80zł emerytalne + 16,88zł rentowe + 27,56zł chorobowe),
 • 78,81 zł– składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9% obniżona do wysokości zaliczki na podatek.

Art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

 • 4 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

1 125 zł – 154,24 zł – 78,81 zł – 4 zł = 887,95 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracodawcę i pracownika obowiązujące w 2019 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 1 125 zł x 9,76 % = 109,80 zł
 • składka rentowa: 1 125 zł x 6,50 % = 73,13 zł
 • składka wypadkowa: 1 125 zł x 1,67 % = 18,79 zł
 • składka na FGŚP: 1 125 zł x 0,10 % = 1,13 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 202,85 zł

II. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1 125,00zł  x 9,76 % = 109,80 zł
 • składka rentowa: 1 125,00zł x 1,5 % = 16,88 zł
 • składka chorobowa: 1 125,00zł  x  2,45 % =27,56 zł
 • składka zdrowotna: 970,76zł  x 9 % = 78,81 zł obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Suma składek finansowanych przez pracownika: 233,05 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na pół etatu w 2019 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 887,95 zł
 • podatek dochodowy: 4 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 202,85 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 233,05 zł

887,95zł + 4zł + 202,85zł + 175,23zł = 1 327,85 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

1 125 zł (wynagrodzenie brutto) + 202,85zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 1 327,85zł

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na pół etatu

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Tak było do 30 września 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie na pół etatu w 2019

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments