Test z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Test z ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

3374

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 20

Wolne od podatku dochodowego są:

2 / 20

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

3 / 20

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć:

4 / 20

Osoby fizyczne są zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości:

5 / 20

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej kwota zmniejszająca podatek wynosi rocznie:

6 / 20

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi:

7 / 20

Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych:

8 / 20

Kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy płatnik przekazuje na rachunek urzędu skarbowego w terminie do:

9 / 20

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia:

10 / 20

Zeznanie roczne złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone:

11 / 20

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje:

12 / 20

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

13 / 20

Certyfikat rezydencji oznacza:

14 / 20

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski:

15 / 20

Za pracownika w rozumieniu tej ustawy uważa się osobę pozostającą:

16 / 20

W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć łącznie za rok podatkowy:

17 / 20

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynoszą miesięcznie:

18 / 20

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

19 / 20

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się w wysokości:

20 / 20

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

Twój wynik to

Średni wynik to 61%

0%

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments