Komu przysługuje zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zatrudnienia

Dla przypomnienia – ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu (np.: umowa o pracę);

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega temu ubezpieczeniu dobrowolnie (np.: umowa zlecenie).

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa powyżej wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 

Wyjątki od powyższej zasady wymienione zostały w art. 4 ust. 3 ustawy  z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje

1) absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10–letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;

5) funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm. (zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 2255, z 2017r. poz. 379, 1537,1926 i 2409 oraz z 2018r. poz. 2354.)) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Przez uprawnienie do zasiłku chorobowego o pierwszego dnia zatrudnienia należy też rozumieć w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nabycie prawa do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do:

  • 33 dni – w ciągu roku kalendarzowego,
  • 14 dni – w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia.

 

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Art. 8. 1. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu.

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy z pominięciem 2021wynagrodzenia chorobowego o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments