Podział majątku po rozwodzie

Z chwilą wstąpienia w związek małżeński powstaje wspólność majątkowa, która pozwala na dysponowanie wspólnym majątkiem na takich samych zasadach dla obu stron chyba, że przed ślubem przyszli małżonkowie wnioskowali o ustanowienie rozdzielności majątkowej na mocy intercyzy. Poznaj zasady podziału majątku przy rozwodzie.

 

 

Podział majątku po rozwodzie – jak podzielić majątek wspólny małżonków?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego wszelkie dobra materialne w postaci ruchomości i nieruchomości, dochodów i oszczędności staja się wspólną własnością. Gdy dochodzi do rozwodu podział majątku może okazać się problematyczny, dlatego warto sporządzić intercyzę, która rozwiązuje problem podziału majątku po rozwodzie. Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej traktująca o podziale majątku pomiędzy oboje małżonków, ustanawiająca rozdzielność majątkową.

 

Z czego składa się majątek osobisty męża i żony?

Majątek składa się z dwóch zasadniczych części- majątku osobistego i wspólnego. Oznacza to, że w jego skład wchodzą dobra materialne nabyte w czasie trwania małżeństwa a także te które zostały nabyte przez jednego z nich przed wstąpieniem w związek małżeński. Podczas toczących się spraw rozwodowych podziałowi zostaje zwykle poddane to co stanowi majątek wspólny.

 

Majątek wspólny, wspólność majątkowa

Zostaje nadany z chwilą wstąpienia w związek małżeński na mocy urzędu, zgodnie z którym oboje z małżonków mogą na tych samych prawach decydować o wspólnej własności. Ustrój majątkowy w małżeństwie ustaje z chwilą sporządzenia w formie aktu notarialnego dokumentu stanowiącego umowę majątkowa małżeńską. Od tej chwili w małżeństwie będzie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej.

 

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego wchodzą:

 • dochody z majątku wspólnego uzyskanego w trakcie trwania związku (najważniejszym składnikiem majątku wspólnego jest mieszkanie lub dom)
 • dochody z majątku osobistego każdego z małżonków oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • środki zgromadzone w OFE oraz składki zgromadzone na subkoncie w trakcie trwania małżeństwa
 • przedmioty wyposażenia domowego do codziennego użytku obojga małżonków oraz przedmioty materialne nabyte na mocy dziedziczenia, darowizny lub zapisu

 

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

W jego skład wchodzą:

 • dobra majątkowe nabyte przed powstaniem wspólnoty ustawowej – majątek osobisty żony/męża
 • przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa z mocy dziedziczenia lub darowizny
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (kosmetyki, okulary korekcyjne)
 • prawa majątkowe wynikające z innych przepisów o wspólności
 • prawa niezbywalne wynikające ze służebności osobistej
 • dobra uzyskane w wyniku odszkodowania, z tytułu zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia
 • nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków
 • prawa autorskie, pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub prowadzenia innej działalności
 • dobra materialne nabyte w zamian za składniki majątku osobistego

 

Kiedy może nastąpić podział majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego może być dokonany dopiero po rozwodzie, na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. To znaczy, że najpierw należy wyjść z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek jednego z małżonków, kiedy prowadzony podział nie wpłynie na zwłokę toczących się spraw rozwodowych, wówczas podział może odbyć się szybciej.  Wówczas nie czekając na uzyskanie statusu byłych małżonków sąd może w wyroku rozwodowym podzielić ich majątek wspólny.

 

Podział majątku wspólnego na dwa sposoby

Wspólny majątek może ulec podziałowi na dwa sposoby jakimi jest umowny podział majątku oraz sądowny podział majątku. W zależności od stopnia porozumienia się stron koszty przy podziale majątku w trakcie postępowania rozwodowego wahają się od 300- 1000zł.

 

Umowny podział majątku po rozwodzie

Do umownego podziału majątku dochodzi wyłącznie w sytuacji kiedy małżonkowie są w stanie się ze sobą porozumieć w tej kwestii. Wówczas jedna ze stron sporządza wniosek ustalający szczegóły podziału. Wniosek o podział majątku otrzymuje również druga strona a po jego akceptacji będzie można sporządzić prawomocny dokument. Wówczas podział następuje na mocy stosownej umowy, na bazie której możliwy jest całościowy podział majątku lub tylko jego części. Umowa może przybrać dowolną formę, jednakże jeśli podziałowi ma ulec nieruchomość wówczas niezbędne będzie sporządzenie aktu notarialnego.

 

Sądowy podział majątku – dzielenie majątku po rozwodzie

W sytuacji kiedy małżonkowie nie są w stanie się porozumieć, wówczas mogą wystąpić do sądu rejonowego o ten rodzaj podziału. Instytucja zapoznając się ze sprawa zwykle dzieli majątek po połowie. Jednakże są sytuacje w których jedno z małżonków poniosło większy koszt lub wysiłek podczas tworzenia wspólnego majątku. Wówczas są podstawy do tego aby wnioskować o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. W takiej sytuacji małżonkowie mogą domagać się dokonania podziału w oparciu o stopień zaangażowania w budowanie wspólnego majątku.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments